ברסלב להצליח בכח המחשבה - דף הבית
חיפוש בספרי ברסלב
 

גאולה ומשיח


 הגב
מחבר
אסתר קולט
חדש

נושא: גאולה ומשיח
גאולה ומשיח

תהלים, "ליקוטי תפילות" ועבודת השם, זהו, זהו התקרבות הגאולה, על פי דעת רבנו, כן.

בלי רבנו, אין כלום. "העיקר והיסוד והשורש". הכל תלוי ברבנו, כל הגאולה, ביאת המשיח וכל התיקון שלנו ושל כל העולם תלוי בו.

אני רואה מה שהיה, ומה שעכשיו, אז רואים בחוש, שהגאולה מתקרבת, קרוב, בקרוב, היא מתקרבת.

רבינו הקדוש אמר: כשיבוא משיח, יהיה ישיבות הרבה, שילמדו - כל הישיבות ילמדו ספרי רבנו.

רבינו הקדוש אמר: "כשיבוא משיח, יהיה הרבה מעשיות מכל אחד מאנשי, יהיה הרבה מעשיות".

לא להניח את עצמו ליפול, חס ושלום, לא. יש כבר רבינו הקדוש בעולם. - יש כבר תפילות כאלו בעולם, ו"ליקוטי מוהרן" כזה בעולם. יש לנו רבינו הקדוש בעולם, יש כבר משיח וכל הישועות, לכל אחד ואחד.

אנחנו צריכים לשמור כל רגע, כל יום וכל רגע להיות דבוק בהשם יתברך ובהצדיק.
זה חסדים, חסדים ונפלאות כאלה, שלא נתגלה מעולם, אוי וי, לזכור את החסדים, את המתנות - מתנות כאלו וחסדים כאלו, שעשה השם יתברך אתנו ועם כל העולם.
מה שאנחנו זכינו לדעת מרבינו, אוי, פלא של הגאולה האחרונה. הגאולה האחרונה, שכל אחד מישראל יזכה לתקן הכל, כל העוונות, בכח רבינו. הוא יאיר לו הדרך האמת, איך להיות יהודי.
על הקץ, על הסוף, הסוף של ישראל: שיהיו כולם קדושים, בעלי אמונה.
השם יתברך ירחם עלינו, וינקה אותנו, אנחנו לא נקיים. נו, אבל השם יתברך רחמן כזה, שהוא ינקה ויטהר אותנו מכל מיני טומאות, מכל מיני עוונות, מכל מיני תאוות. הוא יוציא אותנו מהכל.

לא על חינם סבלנו גלות כזה, רק כדי שנהיה ראויים לשמוע דיבורים כאלה.

העולם מחכים שמשיח יבוא, אבל כשיבוא, אז יהיה עולם אחר, עולם חדש, עולם של רבנו.
יש סימנים על העתיד. יהיה עולם אחר, כל הכופרים וכל הרשעים ישובו להשם ולתורה ויקבלו עול התורה, ויזכו לאמונה כזה שלא היה מימות עולם.
רבינו הקדוש, הוא מגלה וממשיך אור שלא היה מעולם, כל התענוגים.
'אשרינו', 'אשרינו' זה בלי שיעור, 'אשרינו' כזה, אני זוכר ה'אשרינו' לפני, לפני שמונים שנה...

ועד היום היה הדיבור "משיח, משיח, משיח", והיום הוא "נ נח"!

כל מה שעובר יותר זמן, אני רואה ביותר, שהעניין שלנו, שלי ורבי ישראל (קרדונר), הקשר שהיה לנו, זה היה ההתחלת הגאולה. אנחנו היינו שניים, וכל העולם היו מתנגדים על ברסלב, ואנחנו היינו רק שנים נגד כל העולם.
עניין רבנו שנתגלה עכשיו בעולם, ביותר מכל, ביותר מעכשיו, מכל הזמן. רבנו הקדוש נתגלה בעולם, והוא עולה עולה, עולה ועולה, ועולה, ועולה, ועולה, כן.

זמן הגאולה הגיע, אני קיבלתי פתק׃ "זמן הגאולה קרוב מאוד",
עיקר הגאולה שיתגלה רבנו בעולם. זה עיקר בשורת הגאולה. בלי רבנו, אין מה לדבר!
ועכשיו השם יתברך עשה נסים ונפלאות, שכל העולם מדברים מרבנו, רק רבנו, רבנו, רבנו, רבנו!, המתנגדים הם מתביישים נגדנו, הם מתביישים מאד: "מה זה? ברסלב?"

הרשעים, הכופרים - נפלו כוחם, והם רואים שהם לא כלום נגד הגאולה. פתאום, פתאום נעשה פלאות. רבנו, הוא למעלה מכל הצדיקים - אור כזה לא היה בעולם. ושלא היה לרבי שמעון ולשום צדיק ולכל התורה. היה סגור, ונפתח.  

התבודדות זה לדבר עם השם יתברך כמו שאנחנו מדברים. זה דבר חדש של משיח. זה דבר חדש, שמצחקים מזה - 'מה? הוא מדבר עם השם יתברך?'

משיח יכניס בעולם האור של רבינו ז"ל

[רבינו יש לו כח לתקן את כל ישראל]
כן, הוא יקדש ויטהר כל, כל אחד מישראל בתשובה כזו...
משיח כבר ימצא הכל מוכן ומזומן, רבינו הקדוש כבר הכין הכל למשיח.
עוד לא היה בעולם, מיום בריאת העולם עוד לא היה, רבינו הקדוש. - מה, מה, מה, מה אני? מה אני? מי, מי אני?

עכשיו הוא זמן האור, זמן הגאולה.
אני היה לי פתקה, פתק ש"זמן הגאולה קרוב מאד"
אבל אין לי איזה חודש, איזה יום.
רבינו הקדוש גילה מתי יבוא משיח, ואיך יהיה, ואיך יבוא.
משיח ימצא הכל מוכן ומזומן, רבינו כבר הכין הכל למשיח, הכל.

[משיח נמצא בעולם כבר?]
אסור לדבר מזה.

[רבי ישראל קרדונר הוא ידע מ"מגילת סתרים"? הוא לא סיפר לכם?]
לא, זה ידע רק רבי נתן, ואולי עוד אחד או שניים, לא יותר.
רבינו הקדוש גילה, זה סוד מכל העולם, היום והחודש והזמן שיבוא משיח, ואיך יבוא, והוא כבר יהיה כשיבוא.
[ואתם יודעים?]
רבינו הקדוש גילה, גילה
[אתם יודעים?]
אה, אה, לא, לא,
גם רבי ישראל לא ידע, הוא ידע הכל כמוני, שיש "מגילת סתרים", שרבינו הקדוש גילה על היום והזמן מתי שיבוא משיח, החודש והשנה.
 [אתם יודעים השם שלו?]
לא, אינני יודע...

רבינו הקדוש אמר: "משיח יבוא, יגיד פירוש על "ליקוטי מוהר"ן"

כל העולם לא יודעים אפילו מעט מרבינו הקדוש, רק אנשים קדושים צדיקים שהם זכו להתקרב לרבינו ונתנו לו הכל, והוא לימד והאיר בהם, והוא האיר בהם נסתרות, סודות כאלו שלא נתגלו בעולם. אוי, יהיה אור, אור חדש, חדש לגמרי.

אשרינו, אשרינו שיש לנו רבי כזה, שיש בעולם דבר פלא כזה שלא היה מיום בריאת העולם! אם היו מקבלים את זה, היה כבר הגאולה! אבל הכל בחכמה, מאת השם, על-כל-פנים אנחנו צריכים למסור נפשנו להדפיס ולהכניס דברי רבינו בעולם, אז יהיה הגאולה כזה, שלא היה מעולם!

אני זוכר שהיה איסור ללמוד בספרי ברסלב... פחדו לנגוע בספר ברסלב, אני ראיתי את זה, כן, וברוך השם היום יכולים ללמוד בכל מקום. זה, זה סימנים על הגאולה.

יש "ליקוטי הלכות", מה שזה, זה כל הגאולה וכל הישועה. כל דיבור של רבינו ורבי נתן, הם כל חיותנו.

מה שאנחנו רואים, שמדפיסים ספרי רבינו ויכולים לקרוא בכל מקום, בבית כנסת ובכל מקום, ואין איסור ללמוד ספרי רבינו, זה סימנים על הגאולה!,
אתה  לא יודע מה שהיה, היה איסור לנגוע בספרי ברסלב,
איך יבוא הגאולה? ואיך 'גמרתי ואגמור'?, מה זה 'גמרתי ואגמור'? לא רוצים לנגוע בספרי ברסלב? (סבא צוחק),
ורבי ישראל (קרדונר) הדפיס במסירת נפש, בשביל מי? בשביל מי? ספרי ברסלב? יש הרבה ספרי חסידות, בשביל מה צריך ברסלב? יש "ראשית חכמה" ויש "משנה ברורה" ויש "מסילת ישרים" ויש, ויש, ויש... מה? 'יכולים, יכולים לחיות בלי ספרי ברסלב!', (סבא צוחק),
איך תבוא הגאולה? מה יהיה? העולם לא רוצים לנגוע בספרי ברסלב (צוחק),
נו, ועכשיו אנחנו רואים דבר למעלה מן הטבע, מהפך אל הפך, היום יכולים. יכולים להבין שיבוא זמן שכל העולם יתקרבו לרבינו בביטול כזה, שישליכו הכל, רק רבינו! (סבא צוחק), כן...

כשיצא הספר "ליקוטי מוהר"ן", אמר רבינו: שזהו התחלתה דגאולה, כן, לא סתם איזשהו דבר נאמר, דבריו חיים וקיימים כאילו עכשיו הוא אומר את זה! (צוחק)

לולא המחלוקת, לולא ההתנגדות, לא הייתי יודע מרבינו כלום, זה דווקא, דווקא זה קירב אותי, כן. זה היה מתנות טובות, "הבאתי לכם מתנה מארץ ישראל - מחלוקת", זה היה מתנה כזה שאין בעולם.
עוד לא בה משיח, ה"אמת" לא כל כך... כן. אבל העולם מתחילים, מתחילים לשמוע ולהבין מרבינו רבי נחמן, כן.

מצרים, היה הממשלה הכי חזקה בעולם, מי יכול ללחום כנגד מצרים? אבל השם יתברך נתן להם מכות גדולות, והוציאנו ממצרים. וכן בכל דור ודור הם עושים מה שעושים, אבל השם יתברך עושה את שלו...
כן, הווו, הווו, מי יכול לספר ולתאר מה שסבלתי? (בגלל שהתקרב לרבי נחמן) אבל רואים אנחנו מתקיימים, והם, והם נופלים... ...וייפלו, יפלו, לא ברגע, אבל יש חשבון, לא הפקר! עכשיו הזמן של הגאולה, צריך להתגלות אורות גדולות.
(שואלים את סבא אם משתמשים בכח?)
לא, אבל זה לא דרכינו! דרכינו הוא לסבול ולסבול, ולסבול, אבל אחר כך נעשה מה שנעשה, לא הפקר.
אנחנו מספרים בכל יום הנסים והנפלאות שעשה השם יתברך במצרים ולגויים, שהוציאנו ממצרים, ונתן לנו את ארץ ישראל, ונתן לנו התורה. מה? לא הפקר! יהיה נעשה נסים ונפלאות גדולות, כן. וזה בעוונותינו, אנחנו גרמנו את כל זה בעוונותינו, אנחנו גרמנו כל זה, אבל השם יתברך מרחם עלינו, כמו שהצילנו על הים וממצרים.

[על העניין של משיח, הרבה אנשים חשבו שמשיח היה..]
אה? משיח?
 [כן, אבל עכשיו הוא, הוא נפטר]
אה, עכשיו?,
הוא נפטר?
[כן, ועכשיו הרבה אנשים חושבים שאפילו הוא נפטר, הוא גם כן משיח]
כן?
[כן] 
רחמנא לצלן, נו, נו, השם יתברך הוא, הוא הבעל הבית.

היה כמה גדולים שהם חשבו שהם משיח, שהם... הם דיברו בדיבורים כאלה, אבל, זה לא היה נכון, הם טעו! כן. רק רבינו הקדוש אצלו אין שום טעות. מה שהוא גילה איזה דיבור – מבורר! הלכה למשה מסיני!

[הוא שואל אתכם מתי יבוא משיח?]
(סבא צוחק)  יש כבר רבינו הקדוש בעולם, אז כבר יש משיח.
זה עניין קדוש ונעלם מאוד לגמרי, רבינו הקדוש אמר: שהוא סוד מכל העולם, סוד, העולם לא יודעים!
וכשיבוא משיח, הוא יגלה את רבינו הקדוש - מי זה, מי הוא רבינו, רבינו נחמן!
משיח, כל העבודה של משיח, שהוא יכניס בעולם את האור של משיח, כל דיבור שלו הוא מעיין, הוא ים החכמה, הוא מעיין, כן, לא יודעים כלל מה זה.

לא על חינם חכינו, חכינו כל כך זמן על משיח צדקנו - משיח צדקנו יהיה תלמיד רבינו (סבא צוחק).
אה, אה, אוי וי, עתיד לבוא, - לבוא לנו פלאות כאלה מן השמים, אש כזה, שלא היה מעולם, שזה יאיר לנו כל התורה וכל החכמות.
כל העולם יצעקו: "זה רבי, זה רבי, זה רבי, זה רבי, זה רבי", כל העולם.
אה, ברגע אחד הוא מאיר לכל העולם, לכל העולם.

אנחנו לא יודעים מתי הוא יבוא, רבינו הקדוש גילה, אבל שום אחד לא יודע, רק רבינו ורבי נתן.
אוי, אוי וי, אוי וי, אוי וי, אוי וי, אנחנו צריכים למסור נפשנו ועינינו ונשמותינו וכל כוחנו, והכל לרבינו הקדוש.
כל הספרים של רבנו, כל דיבור שלו - הוא גאולה שלימה שלנו, כל דיבור שלו.
רבינו הקדוש אמר: "משיח יגיד פירוש על הליקוטי מוהר"ן"

משיח יבוא ויהיה עולם אחר, עולם חדש!

 [משיח יפיץ ספרי רבינו?]
הוא כבר ימצא הכל מוכן, מוכן ומזומן (סבא צוחק)
[ומה יהיה הענין של משיח?]
יהיה אור כזה בעולם, שלא היה מעולם.
 [כולם ידעו שזה משיח, או יהיה גם מחלוקת עליו? מחלוקת עליו יהיה?]
לא, לא! על משיח לא, לא! כבר נגמר, המחלוקת כבר נגמר...
 [משיח כבר נולד?]
אינני יודע, אינני יודע כלום, לא. רק מה שגילה רבינו הקדוש.
יהיה בכל העולם שמחה כזו, שירקדו כולם (סבא צוחק)...
הספר נקרא "מגילה סתרים", רבינו הקדוש גילה מתי שיבוא השנה והחודש והיום, מתי שיבוא משיח, אבל אנחנו לא יודעים כלל, רק רבינו הקדוש ורבי נתן.
[עד שיבוא משיח, מה אנחנו צריכים לעשות, לזרז?]
הכל כתוב, בכל דיבור של רבינו ז"ל, כל העולם, עם כל מה שחסר להם, וכל הרפואות וכל הישועות, בכל דיבור של רבינו.

יש לנו רבינו הקדוש בעולם, יש כבר משיח וכל, כל הישועות! לכל אחד ואחד.

האר"י הקדוש הוא אומר שהמשיח יהיה יותר גדול ממשה רבנו ומכל הצדיקים, כן.

נו, יבוא זמן, כן. כל זמן שרבינו הקדוש נתפרסם יותר בעולם, אז זה התקרבות הגאולה!
ב"ספר המידות" אומר רבינו: "ביאת המשיח תלוי בקירבת הצדיקים!", מי זה הצדיקים? רבינו הקדוש ואנשיו!, כן, זהו.

מה זה התבודדות? שיחה! הוא משיח לפני השם יתברך, הוא מספר ומדבר להשם יתברך הכל, מה לעשות באיזה עסק שיבוא.
'שיחה' זה 'משיח', משיח ומדבר עם השם יתברך, "ויצא יצחק לשוח בשדה".
זה משיח, לשון 'שיחה', העניין של משיח הוא שיחה, לדבר עם השם יתברך ולהתפלל לפני השם יתברך "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל.."
להגיד: "ריבונו של עולם", זה כל החכמות! זה עולה על הכל. לבכות לפני השם יתברך תמיד (סבא צוחק)
שיחה זה עניין משיח, הוא מדבר ומספר לפני השם יתברך כל מה שעובר עליו, זה שיחה, כן.
אפילו הלומדים הגאונים רחוקים מזה, 'תפילה? מה?' (סבא צוחק).
גם השם "נחמן", הוא עניין של נחמה ודיבורים, לדבר עם השם יתברך "נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן" (סבא צוחק),

זה בקרוב, יבוא משיח ויהיה נעשה עולם חדש! כולם, כל ישראל, כל היהודים ירצו רק לעבוד השם, ללמוד תורה ולשמור התורה והמצוות...

[אז אנחנו, מה, מה מוטל עלינו עכשיו לעשות לקרב את ביאת משיח עכשיו בכל יום, בכל רגע?]
בתהלים, ב"ליקוטי תפילות" ועבודת השם, זהו, זהו התקרבות הגאולה על פי דעת רבינו, כן.
בלי רבינו, אין כלום, הוא העיקר והסוד והיסוד והשורש.
הכל תלוי ברבינו, כל הגאולה, ביאת המשיח וכל, וכל התיקון שלנו ושל כל העולם תלוי בו, תלוי ברבינו.

משיח יגלה, רבינו הקדוש - הוא השיר שיחזיר את כל העולם להשם יתברך.

כשיבוא משיח, ידעו כל העולם שמשיח בא (סבא צוחק)
[כן, מיד, תכף ידעו]
ברגע! תכף ומיד. וייפול עליהם אימה ופחד על הגויים 'הו, הו, משיח בא'
יהיה שמחה כזה, כן, בכל עיר, בכל כפר, בכל מקום יהיה שמחות וריקודים כאלה "נ נח" (סבא צוחק)
זה "נ נח" היה לפני שישים שנה, לפני שבעים שנה
[כן]
לפני הגאולה
[כן]
כן, מי יודע, אז, אז יהיה מאה שנה, מה?...
[פחות, פחות, פחות, "היום אם בקולו תשמעו"]
אבל קרוב
[היום, היום]
אה?
["היום אם בקולו תשמעו", היום למה לא?]
יוא.

וגם כן משיח יגלה, משיח יגלה
[אז אנחנו כל הזמן חושבים: למה יש לנו לעשות לפעול, הרי משיח בעזרת השם יבוא מהר ו...]
לא
[לא ככה?]
אנחנו צריכים לעשות הכל, מה שיכולים, השם יתברך עושה את שלו, ואנחנו צריכים לעשות את שלנו
[אני מבין]
אם אנחנו רואים, שרוצחים רוצים להרוג איזה ישראל, צריכים למסור נפשנו להציל אותו
[כן, נכון]
כן. השם יתברך יעזור? לא, אתה צריך להציל!, כן.
[אבל אנחנו חושבים כל הזמן, עולם השקר כל כך גדול, כל כך...]
ניצוץ אחד יוצא מעץ ושורף את כל הרע, את כל החושך.

יש כבר "ליקוטי מוהר"ן", ה"סיפורי מעשיות", ה"ליקוטי הלכות", עכשיו הגיע זמן הגאולה, התחיל להתעורר קצת, רבינו.

נשיר ונרקוד ונעשה כל מיני שמחה - זה מספיק על דיבור אחד של רבינו. זהו כח כזה, זה חדש, זה משיח, משיח! משיח זה חדש.
מה זה? זה פלא כזה, "עליך אמרתי", בכל המכתבים של רבינו לא נכתב "ועליך אמרתי", זה פלא כזה, "ועליך אמרתי" (סבא צוחק), נו, נחכה! (סבא צוחק),
"ועליך אמרתי" מוכרחים לחכות!, עוד לא היה בעולם מכתב כזה "ועליך אמרתי". זה נורא, פלא נורא מאוד.

דברים יפים פלאים כאלה, פלאות כאלה. אני ראיתי בזוהר הקדוש אמר: ניסים נפלאות שיהיה נעשה במשיח, בביאת המשיח, וזה הגאולה לא היה אפילו במצרים ניסים כאלה. זה יעלה על כל הניסים, אפילו על יציאת מצרים
והנסים ונפלאות שהיה במצרים, ועכשיו - יהיה ניסים ונפלאות יותר ממצרים
הנסים ונפלאות כבר התחיל, רבינו הקדוש כבר בעולם, ארץ ישראל כבר אצלנו, נו, יבוא לאט, לאט, יבוא הכל
אה, מי תיאר אפילו במחשבה - ארץ ישראל איך יהא שלנו? הגויים, הערבים, מיליונים, מיליונים בעולם, ואנחנו, כמה אנחנו? - אנחנו עומדים נגד כל העולם. ...אנחנו נגיד להם: "אנחנו לא מפחדים ממכם, אנחנו יש לנו נשק מן השמים" (סבא צוחק),
הגויים הם מרגישים את זה, הם ראו רעידת אדמה כזה, צעקות כאלה, כן, אבל הם גויים, הם לא רוצים, אינם מאמינים. אבל הם יפלו, כל השקר יפול, וכל הגויים כלום, כלום.
מה? אנחנו מפחדים מכל העולם, מכל הגויים? (סבא צוחק), פתאום יבוא רעידת אדמה והם יראו, זה מכה גדולה, ומי יודע מה מחר? איפה שיהיה רעידת אדמה ...הם מפחדים!
נו, כשרואים דבר כזה, אנחנו לא מפחדים. הגויים מפחדים. כי המכות יבואו עליהם. כל הגויים יבואו: "אנחנו רוצים להתייהד", אין מקבלים גרים, בימות המשיח - לא מקבלים גרים!

[רבי ישראל, רבי ישראל]
יוא
[העיתונאי הוא שואל מה אתם אומרים על השואה]
זה היה הכנה לגאולה.

על הקץ, על הסוף, הסוף של ישראל, שיהיו כולם קדושים, בעלי אמונה, אמת כזה, מה שלא היה מעולם.

[אנחנו רוצים הגאולה, רבי ישראל, אנחנו רוצים שהגאולה תבוא]
רבינו הוא הגאולה, בלי רבינו אין גאולה, העיקר הוא רבינו, הוא הגאולה.

אתם לא יודעים מה שהיה, אבל אני רואה מה שהיה, ומה שעכשיו, אז רואים בחוש, שהגאולה מתקרבת, קרוב, בקרוב, היא מתקרבת.

ועכשיו אנחנו קרובים וסמוכים אל הגאולה, (סבא צוחק)
עד היום היה... הגאולה היה ב"משיח, משיח", היום הוא נשתנה, היום הוא "נ נח"! (סבא צוחק), ועד היום היה, היה הדיבור "משיח, משיח, משיח", והיום הוא "נ נח"! (סבא צוחק),

ה"סיפורי מעשיות" כאלה עוד לא היה בעולם, זה רק של משיח!  (מדברי הסבא ישראל זצ"ל).
 הגב


נושאים נוספים מ:פורום ברסלב ... - כל הנושאים


מעבר לפורום

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.63 Copyright ©2001-2009

בחסות אליעד כהן מאמן אימון אישי + מחבר ספרים מומלצים לקריאה + מרצה הרצאות לצפייה + מאמרים לקריאה ועוד.
לפרסום מאמרים בחינם באתר ידע הדרך שלך להצליח לחץ כאן ... בהצלחה!
התאריך כרגע הוא 12_12_2023 השעה 01:10:44