ברסלב להצליח בכח המחשבה - דף הבית
חיפוש בספרי ברסלב
 

התייחסות להרצאה: צדיקים, קדושים + אלוקים וכו'


 הגב עמוד  1 2 3 4 >
מחבר
Snirt
מתקדם

נושא: התייחסות להרצאה: צדיקים, קדושים + אלוקים וכו'

חזרתי בי מהדחייה לדון בעניין,

הנה לפניך דברי הפעם אני יותר תמציתי (גם ללא ציטוטים) ויותר ענייני, דהיינו מתייחס לנאמר בהפניה שלך- הרצאת צדיקים, קדושים + אלוקים וכו'. אני מבקש שתקרא את דברי, הבן אותם ודון איתי עליהם כאן כי אין באפשרותי להיפגש אתך אני עסוק מדי- בחור ישיבה.

אתייחס לכמה נקודות בעה"י:

א. איך שיש רצון ושינוי העולם ע"י אלוקים, הרי הכל אחד שלם בלי חסרון הרצון כלל?

ב. מה ההבנה בדברי רבינו על השאלה שאם תבין אותה תכפור כביכול באלוקים, ועניין כל חכמי ישראל שדנו בה ולא כפרו כי לא הבינו אותה?

ג. מה עניין הנפרדות שבתורה והמצוות?


א.נקודת השאלה/חקירה שדיברת עליה *מביאה את האדם לאמונת האחדות הפשוט, שהכל אחד פשוט (*אלא אם הוא מטמטם ולא מבין שחייב שיש אלוקים)

אפתח בנקודה הראשונה לדבריך יש כביכול שתי אלוקים- אחד שכולל את זה של התורה של היהודים. להבנה זאת הגעת מכוח קושיה דומה לקושיה הידועה שהקשה הפילוסוף (יש אומרים אריסטו) המובאת בספר הכוזרי- אם יש אלוקים כל יכול, שלם איך שייך אצלו חסרון הרצון והשינוי.

אומר לך שלא ענית על השאלה כי גם אם "אלוקים של היהודים" אצלו היה הרצון, השינוי, בהם נכללים התורה ומצוות ושאר עניינים, ואלוקים זה נכלל באלוקים גדול מעליו שאצלו אין רצון ושינוי, שאין תורה ומצוות וכ'- כדבריך, איך שאצל הגדול היה רצון ושינוי, לברוא אלוקים שיברא את העולם ויצווה תורה ומצוות.

לכן התשובה עומדת כדבר שאינו נתפס כלל, יש אלוקים אחד שצמצם עצמו ובכלל הצמצום ציווה תורה ומצוות, שכר ועונש וכו'. והתשובה היא שיש בו גם את השלמות וגם את חסרון הרצון והשינוי וההפך בו זמנית, התשובה כמובן אינה נתפסת.

עוד דבר שתהיתי עליו עכשיו, שדווקא זה מהדברים שיעידו עליו שהוא כל יכול.

מבחינתי עניין עולם הזה, התורה והמצוות הוא צמצום של אלוקים, שכולל בו גם את ראיית הצמצום- המושג, שרואה אותו כאילו הוא מעבר לצמצום וכן כל מושג אחר.

ב. העניין הוא אמונת האחדות הפשוט, ומה שאמר שכאשר אדם ישאל את השאלה כנ"ל יכפור באלוקים- הכוונה באלוקים בבחינת הסתכלות המושג והצמצום, כי יעלה מעל המושג אל אחדות פשוט וממילא באותו הזמן שנמצא באמונת האחדות הפשוט והגמור יכפור בצמצום של אלוקים, היינו ההסתכלות שראה בה את אלוקים שהיה במושג, וכמובן שיכפור בתורה ובמצוות, שבטלה בשעה מייחד הכל ומבטל את הצמצום.

ועניין חכמי ישראל שדנו בשאלה/בעניין ולא כפרו כמובא בהדיא (=בפרוש) בספריהם, הוא שלא היו בזמן כתיבת הדברים- בכוונת הכתיבה באמונת האחדות הפשוט, שאם היו בה היו כופרים בכל הצמצום ולא היו כותבים את דבריהם כלל, אבל בזמן דייקא, שבאמת היו גם הם גם בבחינת אמונה זו, אלא שכתבו את ספריהם בהיותם במושג לאנשים בהיותם במושג. זה עניין התורה והמצוות כמו שיתבאר בסמוך.

ג. עניין הנפרדות בתורה הוא בכדי שהאדם יעשה רצונו של אלוקים, דהינו יאחוז בטוב בזמן שהוא במושג. ובעצם בעניין הנפרדות תכלית להגיע לאמונת האחדות הפשוט והגמור, הנקרא גם לשמה בלשון ספר פרי הארץ .

והתורה והמצוות, ובראשית אמונת שכר ועונש וכו'- פתויי הגוף הן להישמע לשכל.

אבל דע שכל זמן (שנייה, דקה, שעה וכו') שהאדם לא נמצא באמונת האחדות הפשוט או שכלל לא הגיע אליה, (דהינו הוא בצמצום- במושג), יקיים את התורה והמצוות שהיא בבחינת הצמצום והיא גם מועילה להביא אותו אל להיות באמונת האחדות הפשוט, וזהו הדבר הכי טוב שאפשר לעשות שהוא להיות בבחינת המושג.

הכוונה במילה מושג היא כל עוד אינו בשתיקת השכל המידות הרצונות כי אם בידיעה שהכל אחד הרי הוא תחת בחינת המושג.

כל זמן שאתה נמצא באמונת האחדות הפשוט בטלה כל התורה, יצאת ממנה תאמין לפחות על כל פנים, כי בכל מקרה האדם לא תמיד באחדות שלמה של ההתפשטות כנ"ל- כל עוד בבחינת המושג, שאמונת האחדות הפשוט היא שתיקה כנ"ל.


המידות (גם השכלים)שהן מושג מביאות אל אמונת האחדות הפשוט בלתי המידות אין כל סיבה שתמצא בה. אצל בה עצמה אינך יכול לעורר הרגש או מידה, כשאתה מרצה להיות במידות (= הרגשות) אין האדם נמצא באחדות הפשוט והגמור וגם מעורר המידה יחד אלא או שמדמיין שנמצא אמונת האחדות הפשוט או שירד ממנה ונמצא בצמצום וחזר אליה וכו' כך לעולם.

אבל במעשינו אנו, בצמצום, מחייב שנהיה בשקר וזרות כל שהיא, כשאנו במושג צריך שנהיה במציאות שלנו כרגע ולא לדמיין את האחדות הפשוט על אף היותך במושג כמו שתאמר- "אני באחדות הכל אחד" אבל מה, אתה נע ?!! אבל מה, אתה מתעורר בהרגשים?!! אבל מה, יש לך רצונות?!! - זה לא אפשרי אלא זה שקר גמור ודמיון, לכן אין לדמיין שכאילו אתה כך כלל,

אין תכלית בפני עצמה להיות עם האמת המוחלטת שהכל אחד תמיד- דבריך אינם אמת, והשקר שלהם שרוצים לגורם לך להיות באחדות הפשוט שאתה במושג, ובעצם שקר זה, כי אתה נמצא בשקר בכל מקרה, בצמצום, הזרות והשקר.

אלא שהתכלית לעשות את רצון האלוקים. והטענה שלך נשמעת כמו רדיפה כפייתית אחר האמת וכמו כל כפייתיות שקר היא בוודאי. כן! האמת היא לא להיות תמיד עם האמת המוחלטת, שלהיות תמיד עם האמת המוחלטת אי אפשר, ואם בכל זאת תחפוץ בכך לא תוכל, ואם בכל זאת תאמר שאפשר, שקרת את עצמך ואת כל מי שיאמין לך.

לכן מתי שהאדם במושג צריך שיהיה דבוק בתורה והמצוות ובראשית באמונת שכר ועונש, וצריך ללכת אחר היותר מושג- היותר מורגש, היותר תענוג וכו' כי אתה כבר אז במושג אז ככול תחזק אותו הרי זה משובח, צריך שיהיה בקשר של איש ואישה, אב ובן וכיוצא באלו, ודע שעל כל פנים מאמין שיש מנהיג לעולם שמנהיג אותו וכו', ובוודאי מאמין באלוקים שמעבר לצמצום, דבר עצום הוא, וברור שכך, אחרי שגילנו שזה גם חלק מרצונו של אלוקים (הכוונה אלוקים המאחד), ואפילו יאמין רק כך הרי הוא צדיק גמור- שהאמין מכל מקום.

בעניין כל הצדיקים והקדושים- וודאי שהיו בבחינת אמונת האחדות פשוט, יש לי ראיות רבות מספר פרי הארץ הן על האבות הקדושים ומשה והעם והן על שאר הדורות וצדיקיהם שאחזו בה יותר ממך בהרבה!!אתה אפילו לא מתקרב לשיעור שהאמינו בה במהלך היום!! וכן ראיות לכל הנאמר, בפרט על גישת התורה והמצוות לפי כל האמור, וגם כמובן על אמונת האחדות הפשוט, מכלול הראיות כאמור מספר פרי הארץ. אני מוכן לשלוח לך את כל הראיות אלה כאן בתור תגובות, אחר שתגיב. אנא שקול היטב את הדברים הנ"ל לפני שתגיב איני מצפה לתשובה מידית! ואדרבא ככל שתתעכב על זה מבחינתי הרי זה חכם (אפ' ימים, רק תגיב שאתה מתכוון לענות מאוחר יותר עם שיעור הזמן שאתה צריך).

אקבל בחום כל תגובה של צורך בעיון או בקשת מקורות ממני וכדומה. העניין כאן לא כל כך פשוט וזה די מטופש להתייחס אליו כאל איזו שאלה קלה.

ואני מקווה שלא יהיה כאן משום מן נצחנות נפולה ח"ו, כמובן שזה כולל אותי וכל צד שהוא.

- יכול שלא אהיה ליד המחשב בזמן הקרוב ולא אוכל לענות לתגובות שלך, קבל את סליחתי.אליעד כהן
מנהל הפורום

נקודות למחשבה:
 
"א. איך שיש רצון ושינוי העולם ע"י אלוקים, הרי הכל אחד שלם בלי חסרון הרצון כלל?"
 
נקוט כלל זה בידך, לי אין שום שאלה בשום נושא בעולם. + אני חושב שגם ההפך של מה שאני אומר נכון באותה המידה.
 
כאשר אני שואל על אלוהים וכיו"ב, זה הכל כדי לעורר את המחשבה של השומע בלבד, לחקור את הדבר.
 
*
 
דיברת המון על "אמונת האחדות הפשוט"
 
לתשומת ליבך, אין שום קשר בין אמונת האחדות שלך, לבין עניין האחדות שעליו אני מדבר. הדימוי הוא רק במילה הדומה, אך אני מדבר על משהו אחר לגמרי לגמרי. כל שכן, שח"ו לומר בטעות שאני מדבר על אמונה. כי ח"ו ח"ו ח"ו ח"ו ח"ו ח"ו ח"ו ח"ו שיש לי קשר לאמונה כלשהי.
 
ולכן, אל תניח שאנחנו מדברים על אותה האחדות.
 
*
 
את עניין החלל הפנוי לא הבנת לעומקו.

http://www.EIP.co.il/videos/?v=d86761a87ff42e6d - הרצאה על החלל הפנוי, תורת הצמצום, בריאת העולם, איך נברא העולם - ליקוטי מוהרן חלק א תורה סד (ברסלב)[2:30:09]
החלל הפנוי, הוא הפך אמונת האחדות. שגם אותה אינך מבין בשורשה (האם הגעת אליה בשורשה?)
 
*
 
"אלא אם הוא מטמטם ולא מבין שחייב שיש אלוקים"
 
ההפך הוא הנכון. המטומטם חושב ומאמין שיש אלוהים. ע"פ השכל של החלל הפנוי, ההיגיון אומר שאין אלוהים שצמצם את עצמו וכולי.
 
*
 
"אפתח בנקודה הראשונה לדבריך יש כביכול שתי אלוקים- אחד שכולל את זה של התורה של היהודים. להבנה זאת הגעת מכוח קושיה דומה לקושיה הידועה שהקשה הפילוסוף (יש אומרים אריסטו) המובאת בספר הכוזרי- אם יש אלוקים כל יכול, שלם איך שייך אצלו חסרון הרצון והשינוי. "
 
אתה לא ירדת לסוף דעתי לגבי האלוהים שלפני אלוהים. ואני לא מגיע לשום דבר מכוח קושיא, אלא כל דברי הם האמת עצמה מצד עצמה. ואני יכול לגרום גם לך לראות אותה במו עיניך.

http://www.EIP.co.il/videos/?v=k6fiprgb294 - הרצאה על מי ברא את אלוהים של היהודים? האם יש שני אלוהים? מי ברא את הבורא? וממה החרדים חרדים?[14:01]
*
 
"אומר לך שלא ענית על השאלה כי גם אם "אלוקים של היהודים" אצלו היה הרצון, השינוי, בהם נכללים התורה ומצוות ושאר עניינים, ואלוקים זה נכלל באלוקים גדול מעליו שאצלו אין רצון ושינוי, שאין תורה ומצוות וכ'- כדבריך, איך שאצל הגדול היה רצון ושינוי, לברוא אלוקים שיברא את העולם ויצווה תורה ומצוות. "
 
נכון, שאלתך במקום, ואני עצמי התייחסתי אליה - ולא נעמיק בה כאן, כי הכל נמצא בהרצאות + אשמח לעשות זאת בעל פה.
 
*
 
"לכן התשובה עומדת כדבר שאינו נתפס כלל, יש אלוקים אחד שצמצם עצמו ובכלל הצמצום ציווה תורה ומצוות, שכר ועונש וכו'. והתשובה היא שיש בו גם את השלמות וגם את חסרון הרצון והשינוי וההפך בו זמנית, התשובה כמובן אינה נתפסת. "
 
אתה נחפז להסיק מסקנות לא נכונות. ובפרט החיבור של המסקנה שלך לדת, הוא לא מוכרח בכלל. כל שכן שיש תשובה לשאלה של מי ברא את אלוהים וכולי.
 
*
 
"ב. העניין הוא אמונת האחדות הפשוט, ומה שאמר שכאשר אדם ישאל את השאלה כנ"ל יכפור באלוקים- הכוונה באלוקים בבחינת הסתכלות המושג והצמצום, כי יעלה מעל המושג אל אחדות פשוט וממילא באותו הזמן שנמצא באמונת האחדות הפשוט והגמור יכפור בצמצום של אלוקים, היינו ההסתכלות שראה בה את אלוקים שהיה במושג, וכמובן שיכפור בתורה ובמצוות, שבטלה בשעה מייחד הכל ומבטל את הצמצום. "
 
פירשת משהו נחמד, אך הוא לא האמת. בשאלת החלל הפנוי, המסקנה היא שאין לעולם מחדש יש מאין. ואתה בטעות חושב שהשאלה מובילה לאמונת אחדות כלשהי.
 
*
 
לגבי כל עניין האחדות, והשתיקה וכולי, אנחנו מדברים על מושגים אחרים, ואתה מניח הנחות שגויות. כגון לדוגמא שאי אפשר גם לדבר וגם להיות בשתיקה בו זמנית וכולי.
 
+ בעיניך אחדות היא אמונה, ולכן (גם בתגובה הארוכה הקודמת שלך), התייחסת אליה שהאדם צריך לבחור בין האחדות לבין הנפרדו וכולי ....
 
אך אחדות זה משהו אחר לגמרי, זאת ידיעה שמבטלת לך את הבחירה, באופן שאתה עוד לא מכיר אותו.
 
אותם חז"ל, כדבריהם לא השיגו את הבורא וגם משה לא ראה את אלוהים, ולא השיג בחייו את מה שלמעלה מהשכל, ולא הגיע לארץ ישראל - ולכן אתה נותן להם קרדיט שלא במקום.

http://www.EIP.co.il/videos/?v=f62318ee83e93a3e - הרצאה על משה רבנו, חטאו של משה, ארץ ישראל, החטא של משה רבנו הגאווה - ליקוטי מוהרן חלק א תורה כ (ברסלב)[1:10:21]
*
 
קראתי את כל דבריך בעיון, וגם את דבריך בהודעה הקודמת. ואני חוזר ואומר בפשיטות, שהאחדות שאתה מדבר עליה, שונה לגמרי מקצה לקצה מהאחדות שאני מדבר עליה.
 
ואשמח לדון בדברים אלו בעל פה (יש את כל ההרצאות שעוסקות בעניין חיבור ההפכים, שהם יבארו טוב יותר את עניין האחדות).
 
בהצלחה
Snirt
מתקדם

"נקוט כלל זה בידך, לי אין שום שאלה בשום נושא בעולם. + אני חושב שגם ההפך של מה שאני אומר נכון באותה המידה.

כאשר אני שואל על אלוהים וכיו"ב, זה הכל כדי לעורר את המחשבה של השומע בלבד, לחקור את הדבר.”

הוא הדין כלפי, הבנתי מה שאמרת בהפוך על הפוך, לא רציני וענייני לעשות לי תרגילים כאלה. והבנתי למה אתה מתכוון, גם אני יכול לעשות כך אלא שאני לא מתכוון לבלבל את במוח או מה שלא יהיה, מה שהתכוונת שעשית את זה. ואם בכל זאת אתה מתכוון להמשיך בזה, אני בעצם ממש בדיוק כמוך רק שאני חושב שאתה צריך להיות יותר ברור פעם הבאה. אע"פ שמה שאמרת לי וכוונתך ברורים כשמש.

"לתשומת ליבך, אין שום קשר בין אמונת האחדות שלך, לבין עניין האחדות שעליו אני מדבר. הדימוי הוא רק במילה הדומה, אך אני מדבר על משהו אחר לגמרי לגמרי. כל שכן, שח"ו לומר בטעות שאני מדבר על אמונה. כי ח"ו ח"ו ח"ו ח"ו ח"ו ח"ו ח"ו ח"ו שיש לי קשר לאמונה כלשהי.”

הוא הדין כלפי, שוב פעם עם השטויות האלה.


"ולכן, אל תניח שאנחנו מדברים על אותה האחדות.”

לפי הנ"ל הסמוך בדברי למה לא?


בעניין החלל הפנוי שורשו, עומקו, וכל המסתעף אליו בדברי אני מתכוון לברר את זה בזמן הקרוב בע"ה.


"קראתי את כל דבריך בעיון, וגם את דבריך בהודעה הקודמת. ואני חוזר ואומר בפשיטות, שהאחדות שאתה מדבר עליה, שונה לגמרי מקצה לקצה מהאחדות שאני מדבר עליה.”

שמעתי (הרבה) את הרצאותיך וחיבור ההפכים שלך הוא אחד לאחד אחדות הפשוט שלי, אנחנו אותו דבר, אלא שלטענתי אתה בבחינת כל המוסיף גורע להכניס את החיבור הזה במושג ולגרוע מהמושג. ובכל זאת אני מוכן לברר עוד את העניין זה

Snirt
מתקדם

בעניין הצדיקים וכו' כל שלא הגעת למסקנתך במחייב הידיעה למה שאקבל ממך עניינים שונים, שאתה בעצמך אמרת שאתה נמצא אך ורק במחייב הידיעה.
אליעד כהן
מנהל הפורום

 
אחי, אני מניח שאתה שואל, מהי התכלית שלשמה אני שואל שאלות שיש לי עליהן תשובה וכולי ... - אז שתדע, שיש בזה כוונה שלמה, והיא חלק מהעניין של השלכת הקולות של הקבצן עם הצוואר העקום, כדי לגאול את הציפורים
 
ראה כאן בסוף ההרצאה

http://www.EIP.co.il/videos/?v=4ebe33f40f7cbc72 - הרצאה על מעשה בשבעה קבצנים - סיפורי מעשיות - 6 - הקבצן עם צוואר עקום מתוך שבעת הקבצנים (ברסלב)[2:22:57]
*
 
"בעניין החלל הפנוי שורשו, עומקו, וכל המסתעף אליו בדברי אני מתכוון לברר את זה בזמן הקרוב בע"ה."
 
זה הנושא העמוק ביותר שיש במציאות, וצריך להבין אותו על בוריו מקדימה ומאחורה וכולי, כולל כל ההיבטים שלו.
 
http://www.EIP.co.il/videos/?v=d86761a87ff42e6d - הרצאה על החלל הפנוי, תורת הצמצום, בריאת העולם, איך נברא העולם - ליקוטי מוהרן חלק א תורה סד (ברסלב)[2:30:09]
כי הוא השורש וכולי.
 
וראה לדוגמא בליקוטי מוהרן שכתב שהספק של עמלק של החלל הפנוי, הוא נגד האחדות שברא יש מאין. כי מהות החלל הפנוי, היא שיא הכפירה ונוגדת את עצם קיומה של האחדות.
 
ולכן אתה מדבר על אמונת האחדות - שהיא אמונה נגד השכל הישר וההיגיון.
 
ואני לעומת זאת, מדבר על אחדות אחרת. כי אני מדבר על האחדות שיש בשכל הגדול יותר, שהוא השכל הנקנה, שזה בשום צורה לא קשור לאמונת האחדות הרגילה.
 
אני מדבר על ידיעת מחוייב המציאות, ידיעת הבורא ממש, שהיא ידיעת האחדות. דהיינו לדעת בשכל את מהות המציאות לפני הבריאה. יש מבין?
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי Snirt

בעניין הצדיקים וכו' כל שלא הגעת למסקנתך במחייב הידיעה למה שאקבל ממך עניינים שונים, שאתה בעצמך אמרת שאתה נמצא אך ורק במחייב הידיעה.
 
לא ממש הבנתי את דבריך. אך רבי נחמן מברסלב אמר, שהתכלית היא לדעת את מחוייב המציאות. וכל זמן שלא יודע אותו, אין לו הוויה כלל וכולי ...
Snirt
מתקדם

תודה על  הערות, ההארות וההפניות כשאעמוד על עניין אוכל להשיב לך,
ואם תוכל לבאר/להסביר לי מהו השכל הנקנה זה מאוד יעזור.
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי Snirt

תודה על  הערות, ההארות וההפניות כשאעמוד על עניין אוכל להשיב לך,
ואם תוכל לבאר/להסביר לי מהו השכל הנקנה זה מאוד יעזור.
 
http://forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=105 - השכל הנקנה - מהו ?
חידוש
מתקדם

סמית היקר--הבנת רבינו היא מתחילה מבחינת "אילו ידעתיו היתיו"..ובחיים לא יופיע האמת בספר אלא  אך ממי שמחויב המציאות שביטל עצמיותו ונכלל באור האין סוף ויכול להעיד "מבשרי חזיתי אלוה"..ראיתי את אליע החמוד במחשב ובע"ה כולי תקוה שיזכה לגילוי של אמת בחי" פה אל פה אדבר בו...אני אמונה שאזכה להגיע לאחת ההרצאות שלו ואולי אזכהו לקצת תשובה וחיוך של אמת שיבין איך עדיין לא התחיל להתחיל את צעד ראשון של תחילת ההתחלות בהתקרבות למי שאמר והיה העולם..ואיזה שעשועים וארך אפיים לפניו לקיים בעולמו קטני ומרוחקי וחצופי שטויות שכמונו....מינמום שבמינימום שיקימו תורה נב . ליקוטי מוהרן.."הנעור בלילה משנתו..."
בקשר לרצון האדם לדעת ולהיתקרב לבורא ---העיקר שיבטל שכלו לגמרי ויבטל גאותו וימשיך על עצמו רצון אמיתי לדעת ואז יוכל ללמוד...תקותי שרצונך לדעת ולא להתנצח ואמן שאזכה להתכתב איתך ועם כל החפצים באמת ובתמים לזכות לאור האמת הוא רבינו נחמן אור השם יתברך בעצם עצמיותו ישתבח שמו...תודה לכבודכם
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי חידוש

סמית היקר--הבנת רבינו היא מתחילה מבחינת "אילו ידעתיו היתיו"..ובחיים לא יופיע האמת בספר אלא  אך ממי שמחויב המציאות שביטל עצמיותו ונכלל באור האין סוף ויכול להעיד "מבשרי חזיתי אלוה"..ראיתי את אליע החמוד במחשב ובע"ה כולי תקוה שיזכה לגילוי של אמת בחי" פה אל פה אדבר בו...אני אמונה שאזכה להגיע לאחת ההרצאות שלו ואולי אזכהו לקצת תשובה וחיוך של אמת שיבין איך עדיין לא התחיל להתחיל את צעד ראשון של תחילת ההתחלות בהתקרבות למי שאמר והיה העולם..ואיזה שעשועים וארך אפיים לפניו לקיים בעולמו קטני ומרוחקי וחצופי שטויות שכמונו....מינמום שבמינימום שיקימו תורה נב . ליקוטי מוהרן.."הנעור בלילה משנתו..."
בקשר לרצון האדם לדעת ולהיתקרב לבורא ---העיקר שיבטל שכלו לגמרי ויבטל גאותו וימשיך על עצמו רצון אמיתי לדעת ואז יוכל ללמוד...תקותי שרצונך לדעת ולא להתנצח ואמן שאזכה להתכתב איתך ועם כל החפצים באמת ובתמים לזכות לאור האמת הוא רבינו נחמן אור השם יתברך בעצם עצמיותו ישתבח שמו...תודה לכבודכם
 
חידוש מחודש. פה אל פה אדבר בו, זו מדרגה מאוד נמוכה - אצל הבורא עצמו יש דרגה אחרת לגמרי.
 הגב עמוד  1 2 3 4 >


נושאים נוספים מ:פורום ברסלב ... - כל הנושאים


מעבר לפורום

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.63 Copyright ©2001-2009

בחסות אליעד כהן מאמן אימון אישי + מחבר ספרים מומלצים לקריאה + מרצה הרצאות לצפייה + מאמרים לקריאה ועוד.
לפרסום מאמרים בחינם באתר ידע הדרך שלך להצליח לחץ כאן ... בהצלחה!
התאריך כרגע הוא 11_12_2023 השעה 23:43:46