ברסלב להצליח בכח המחשבה - דף הבית
חיפוש בספרי ברסלב
 

שבחים נוראים מפי גדולי הצדיקים על הנחל נובע מקור חכמה


 הגב עמוד  1 2 >
מחבר
יעקב חיים
מתקדם

נושא: שבחים נוראים מפי גדולי הצדיקים על הנחל נובע מקור חכמה
למרות שמרגע ביאת רבי נחמן מברסלב לעולם היה ברור לרבי ברוך ממעזיבוז', דודו של רבי נחמן מברסלב, שהס"מ וחיילותיו ירבו המחלוקת וההתנגדות על רבי נחמן מברסלב הקדוש, ושהדבר מן השמים הוא, אף על פי כן, כוחו האיום של רבי נחמן מברסלב הנורא זעזע את כל העולם כולו, וכבר בחייו ממש החולקים הודו שאכן זהו צדיק בעל שיעור קומה שלא נראה כמותו מימות עולם, ויותר ויותר רבו השבחים על רבי נחמן מברסלב לאחר הסתלקותו עד לגדולי הצדיקים כיום, שכולם מודים פה אחד, כי בזכות רבי נחמן מברסלב הקדוש תבוא הגאולה לעם ישראל!!!
התבטאויות כמו "הצדיקים הללו יוציאו את השכינה מהגלות..", "אי אפשר להיות יהודי כשר בלי ללמוד ספרי מוהר"ן מברסלב", "בעולם העליון כשבא חסיד ברסלב נעשה רעש גדול. והם חשובים שם מאד..", ועוד ועוד, נשמעו כבר מפי גדולי הצדיקים שבכל הדורות.
ו

*** שבחים נוראים מפי גדולי הצדיקים על הנחל נובע מקור חכמה , רבינו נחמן זיע'א ***

רבי אברהם מקאליסק: "קדוש יאמר לו.. אתו חכמה ודעת אלוהים השכל... היושב בחדרי לבי.."

רבי אברהם חיים מזלאטשוב בעל "אורח לחיים": "אדם הגדול בענקים.. ואדמהו ואכנהו ולא ידעתיו.. הרב הגדול.. נר הקדוש .. מופת הדור.."

בעל ה"חזון איש": "אור האורות של האמת.." וסיפר הרב בן ציון אפטר שה"חזון איש" דיבר עמו מדי פעם על כוחו וגדולתו של רביז"ל.. ובכל פעם נהג לומר לו: נו, אמור עוד איזה תורה מהרבי."

רבי אברהם מרדכי אלטר האדמו"ר מגור, לאחר שסיים סדר ליל הפסח נהג ללמוד בלקוטי מוהר"ן. רבי אהרן מבעלזא: "מעלתו של ספר זה (ליקו"מ) גבוה עד מאד.. הם (חסידי ברסלב) יהודים כשרים."

רבי אורי מסטרליסק, בשעה שאמר תורה על שולחנו הטהור אמר לעצמו: "אורי אורי איך תוכל דברי תורה כשהליקוטי מוהר"ן ישנו בעולם.."

הרב יצחק גלבך היה תלמיד ישיבת ברנוביץ של הגאון רבי אלחנן (תלמיד החפץ חיים), וסיפר שרבי אלחנן היה מעריץ את תלמידיו שהתקרבו לרבינו נחמןמברסלב.

רבי אליהו לאפיאן (על ספרי רביז"ל) "הן אלו הם ספרי מוסר האמיתיים."

רבי אליהו קלאצקין מלובלין: "לשבח את רבינו במעלת החכמה אין בזה אלא אפס קצהו כפי ערכו הנעלה והנשגב."

הרב דסלר ה"מכתב מאליהו", מביא בספריו הרבה מדברי רביז"ל. ובמכתב לבניו הוא מעודדם שילמדו בספרי רביז"ל כדי שיזכו ליראת שמים.

רבי אליעזר שולביץ (ראש ישיבת לאמז'א): "מי שמחפש אמת, בסוף מגיע לברסלב..."

רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד ה"מטה אפרים": "איש קדוש מבין חידות.. יודע תעלומות. חכמה ושושן סודות..מפענח נעלמים.. מגלה רזים במקרא בתלמוד באגדות.. ודבריו עומדים ברומו של עולם.."

רבי ברוך ממעזבוז': "כפות רגליו גבוהים ונעלים יותר מראשם של אלו שדברו עליו..."

רבי ברוך סורוצקין (ראש ישיבת טלז): "חסידי ברסלב המה החסידים האמיתיים.."

רבי דוב ויידנפעלד הגאון מטשעבין: "רבינו היה העילוי של הרבי'ס" (האדמורים).

רבי דוד שפארבער אב"ד בראשוו: "בלקוטי הלכות (למוהרנ"ת) טמונים כל ספרי החסידות.."

רבי דוד יצחק אייזיק מסקאליא: "הוא היה קדוש ישראל"

רבי דוד משה מצ'ורטקוב, ה"לקוטי תפילות" שלו היה עבה מרוב דמעות..

רבי חיים מצאנז ה"דברי חיים" על הליקוטי מוהרן: הספר שלי עבור שבת.. עוד אמר "היום אין חסידות ואם בכל זאת אתה מחפש איזה חסידות לך לחסידי ברסלב"

האדמו"ר בעל "צמח צדיק" אמר: "אצל אבא (היינו רבי חיים מקאסוב בעל ה"תורת חיים") לא ירד ספר ליקו"מ מעל שולחנו.."

רבי חיים מקראסני תלמיד הבעש"ט: "את העקשנות דקדושה ראו עליו (על רביז"ל) כבר בימי ינקותו.."

רבי חיים סנוואני (מרבני תימן): "הלומד בספריו (של רביז"ל) ייווכח לראות שהמוסר שם הינו גדול ועצום ומפלח כחץ לבבות.." (והיה רבי חיים נוהג בשנותיו האחרונות לחלק לתלמידיו ספרי רביז"ל).

רבי חיים פאלאג'י הרבה לצטט מספרי רביז"ל וכן את ה"תיקון הכללי."

רבי חיים שמואלביץ (ראש ישיבת מיר): "על ידי זה (ספר ליקו"מ) נפתח המוח.." ואמר: "אנו עוסקים להקשות ולתרץ תוס'. והם (חסידי ברסלב) עוסקים בעבודה תמידית של "ליראה את ה' ולאהבה אותו כל הימים."

רבי אלעזר שפירא ממונקאטש ה"מנחת אלעזר" אמר: "כשכל העולם יתחילו ללמוד ולעיין ב"סיפורי מעשיות" (לרביז"ל) יבוא משיח צדקנו. וצוה להדפיס ספר "השתפכות הנפש."

רבי חיים מאיר האגער מויזניץ ה"אמרי חיים", הספר ליקו"מ לא ירד מעל שולחנו. ואמר: "זה ספר (סיפורי מעשיות) של הקבלה.."

רבי חנוך העניך מרדז'ין בעל התכלת אמר: "רבי נחמן, למה לא יחלקו עליכם שהרי לקטנים אתם מראים שהם קרובים להשם יתברך. ואילו לגדולים אתם מראים שהם עדיין רחוקים.. ובודאי הם יחלקו עליכם."

רבי יהודה הורוביץ מדז'יקוב שלח את תלמידיו אל חסידי ברסלב כדי שישמעו כיצד אומרים שם "למנצח מזמור" ו"מן המיצר" וכו' שקודם התקיעות.

רבי יהודה הורוביץ מסטעטשין: "הם (חסידי ברסלב) החסידים האמיתיים.."

רבי יהודה צדקה ראש ישיבת "פורת יוסף" סיפר על סטודנט שמילא פיו צחוק עם חבריו כשהראה להם מה שכתב רביז"ל ש"מי שיסתכל בספר הזה (ליקו"מ) בעין האמת בודאי יהיו נפתחין אצלו כל גידי קשיות לבבו ויהיה נעשה בעל תשובה גמור", ואותו סטודנט אמר לחבריו מבטיח אני לכם שאפילו שאתעמק בכל הספרים שלו, כדי להוציא עבודה יפה ולקבל ציון טוב לא אחזור בתשובה לעולם. ואכן הלה למד והעמיק בספרי רביז"ל ולאט לאט שינה דרכיו עד שנהיה בעל תשובה ועזב את האוניברסיטה. וסיים הרב צדקה את דבריו ואמר: "רואים אתם מה גדול כוחו של רבי נחמן מברסלב"!.

רבי יהודה לייב ה"שפת אמת" לפני פטירתו ביקש שיקריאו לפניו מספורי מעשיות לרביז"ל. ואמר כי בסיפור האחרון מרומזת הגאולה.

רבי יואל טייטלבאום מסאטמר: "רבי נחמן חזה ברוח קדשו את נסיונות דורינו בעניני אמונה.. ובזמננו אי אפשר להתחזק כי אם בספרי קודש אלו... כי בהם נמצאת האמונה האמיתיית." ואמר: "אי אפשר להיות יהודי כשר בלי ללמוד ספרי מוהר"ן מברסלב." ואמר: "בעל הליקוטי מוהר"ן היה מזוכך לגמרי לכן היה אצלו בחינת 'ויקנאו בו אחיו' הנאמר ביוסף הצדיק." ופעם התבטא: "רואים אצל האדמו"ר מברסלב יותר רוח הקודש מאשר אצל שאר הצדיקים.." ובאחת השבתות אמר: "מי יכול לחזקנו?! רק רבי נחמן יוכל לחזקנו במצב כזה."

רבי יחיאל יהושע מביאלה: "הוא (רביז"ל) הרבי לדור הזה."

רבי יעקב יצחק החוזה מלובלין: "הרב המאור הגדול... איש קדוש... מופת הדור.." ועל הספר ליקו"מ התבטא: "הדברים מאליהם יעידון ויגידון דברי אמת לאמיתו.. דברי אלוהים חיים."

רבי יעקב ישראל קנייבסקי הסטייפלר: "ספר זה (ליקוטי מוהרן) מעורר אותי ליראת שמים. ואני רואה כי ביום שאיני לומד בספר זה חש אני חסרון ביראת שמים"

רבי יצחק מווארקי כשהביאו לו ספר ליקו"מ נתמלא שמחה עצומה ולבש השטריימל ויצא לקבל הספר "והיה אצלו כמו שמחת תורה."

רבי יצחק מאיר מגור ה"חידושי הרי"ם" לקח את הספר סיפורי מעשיות והתעסק בו וכשהגיע לסיפור שבע הקבצנים אמר: "עד כאן עוד הבנתי משהו. הלאה איני יודע כבר כלום.."

רבי ירוחם ליבוביך ה"חכמה ומוסר": "ספרי ברסלב הם אש ממש.."

רבי ישראל אבוחצירא: "הצדיקים הללו יוציאו את השכינה מהגלות.." עוד סיפר ה"בבא סאלי" כי בנו האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא נגלה אליו בחלום ואמר לאביו: "כל הצדיקים פה בשמים הולכים לשמוע תורה מרבי נחמן."

רבי ישראל אלתר מגור ה"בית ישראל": "בכל מקום שהם (חסידי ברסלב) הולכים רבם איתם, הם חיים ומחיים..

רבי ישראל מקוזניץ ה"עבודת ישראל": "איש חי רב פעלים מקבציאל המאור הגדול.. גדול מרבן שמו.." ועל ספר ליקו"מ : "דברי נפלאים .. ונורא הוא סביביו.. דברים ערבים נעימים.. חדודים עמוקים מאד.. איש לפי ערכו.. להם דומיה תהילה.. יקרים מפז ומפנינים.. וראויים להכניסם לפני ולפנים.."

רבי ישראל מאיר ה"חפץ חיים" אמר לאחד מתלמידיו: "אם הנך חפץ להתקרב לחסידות תתקרב לחסידי ברסלב היות והם שומרים את השו"ע, ומקיימים את הכתוב בו."

בנו של הח"ח נהג להתפלל עם חסידי ברסלב שבווארשא.

רבי יששכר דוב מודיסלאוו: "רואים בעינים שמכל החסידויות חסידי ברסלב נשארו אורגינאל כמו שהיה בימי יסוד החסידות". פעם שר דקות ארוכות את הניגון של חסידי ברסלב על "אם אין אני לי מי לי" בהתעוררות רבה ולאחר מכן אמר: "כפי שפלות הדור צריך כל אחד להיות ברסלבר חסיד."

רבי לוי יצחק מברדיטשוב רבן של כל ישראל אמר לתלמידו: "תאמין לי אם הייתי יודע שהעולם ישמעו בקולי, הייתי צועק בקול גדול מסוף העולם ועד סופו שכל מי שרוצה להיות איש כשר וצדיק ועובד ה' באמת, יהיה זהיר וזריז להתקרב להרב הקדוש רבי נחמן מברסלב.." עוד אמר: "איפה שיש משהו אמיתי וטוב חטף אותו רבי נחמן."

רבי מאיר אבוחצירא על שולחנו היו מונחים ספרי רביז"ל תמיד. פעם נתן לבתו את הספר "לקוטי עצות" ואמר לה: "כשתהיי זקוקה לעצה בכל ענין שהוא הביטי בספר הזה..."

רבי נחום מצ'רנוביל (היה תלמיד הבעש"ט) ה"מאור עינים": "הוא יפה עינים" ופעם כשראה את רביז"ל בימי נעוריו נבהל מעוצם היראה שהיה על פניו (של רביז"ל) ואמר ש"הכתוב "למען תהיה יראתו על פניכם" זה רואים אצלו בחוש."

רבי משה מרדכי מלעלוב: "בדף אחד מליקו"מ יש תמצית של הרבה דפים מספרי חב"ד." ואמר על מוהרנ"ת: "הוא היה בעל המוח הגדול ביותר בחסידות."

רבי צבי אריה מאליק, תלמיד המגיד הגדול: "אני ראיתיו ולא היה לי בו שום השגה.. וכפי הנראה צריכים כולנו להתבייש מפניו.. ומן המעט הוא לומר עליו "ויחכם מכל האדם."

רבי צדוק הכהן מלובלין כידוע כתב ביאורים לספר המידות של רביז"ל. ואמר: "הספר הזה הוא חיותי."

רבי שלום מושקוביץ משאץ: "כל דיבור ודיבור שיצא מפיו הקדוש (של רביז"ל) הוא עמוק עמוק מאד מאד.. מלא חכמה ומוסר ועצות נפלאות ונוראות לתכלית האדם עלי אדמות."

רבי שלמה מזויל סיפר שאביו הקדוש בא אליו בחלום ואמר לו: "בעולם העליון כשבא חסיד ברסלב נעשה רעש גדול. והם חשובים שם מאד.." וביקש שידוך לנכדו עם איזה חסיד ברסלב.

רבי שמעון, המשגיח דישיבת חכמי לובלין: "לקוטי מוהר"ן הוא פירוש על התיקוני הזוהר." ואמר: "רבי נחמן מברסלב היה אדם גדול נורא מאד."

רבי שמעון בצלאל אב"ד טארנא: "אור המאיר לארץ ולדרים.. פאר מקדושים.. משמח אלוהים ואנשים.."

רבי שניאור זלמן בעל ה"תניא": "אדם גדול מאד.. גבור מלחמה.."

 שבחים שאמר רבינו נחמן מברסלב על עצמו

(ואמר רבינו ז"ל שאף אחד לא זכה להשיג ממנו כי אם רבי נתן ורבי נפתלי שזכו להשיג ממנו מעט)

"אני אילן נאה ונפלא מאד עם ענפים נפלאים מאד ולמטה אני מונח בארץ ממש."

"חידוש כמוני לא היה ולא יהיה."

"עוד יאמרו בימים הבאים האח היה זה רבי נחמן, כי יתגעגעו מאד אחרי."

אמר: "אותי צריכים כל העולם.. אתם יודעים בעצמכם איך אתם צריכים אותי אלא אפילו כל הצדיקים צריכים אותי כי גם הם צריכים להחזיר אותם למוטב."

פעם היה הולך בביתו אנה ואנה כדרכו ואחז מטה בידו ואמר: "ומטה האלהים בידי" היינו שזכה לכבוש את בחירתו בשלימות.

אמר: " אני איש פלא ונשמתי הוא פלא גדול."

אמר שהשיג יחידה בתכלית מדרגה העליונה.

ואמר בזו הלשון: "אני סבא דסבין."

ואמר שלא התחיל לעשות שום דבר בעולם קודם שידע הסוד שיש בו.

ואמר מה שיהיה נעשה עמי איני יודע אבל זאת פעלתי אצל השי"ת שהגואל צדק יהיה מיוצאי חלצי.

אמר שהוא מרגיש צרות ישראל רח"ל קודם מכל הצדיקים, מחמת שאני יודע שפלותי באמת ומחמת זה אני יודע גודל מעלת קדושת ישראל כמה הם יקרים וגבוהים מאד כי הם נמשכים ונלקחים ממקום עליון ונורא ונשגב מאד על כן אני יודע הכל מקודם כנ"ל.

אמר בראש השנה: "יש לי ניגון לזמר לעתיד לבוא שהוא יהיה העולם הבא של כל הצדיקים והחסידים."

אמר: " כבר תמהתי על העולם שהיכן שנמצא איזה טוב אמיתי ראוי שיתקרב אלינו." ואמר שיודע שרשי התורה ממקום שהתורה הקדושה באה.

אמר: "אני קנקן חדש מלא ישן." גם נמצא בכתב ידו הקדושה "אני זקן שבקדושה וכו' שמגלה דברים דברים שכיסה עתיק יומין"

אמר שאם היה רוצה לגלות ולהראות היראה שלו לא היו יכולים לעמוד ארבע אמות סמוך לביתו אך הוא מעלים היראה שלו בכונה. ואמר: " אני אוצר של יראת שמים."

אמר: "השבתים ששובתים אצלי הם גדולים וטובים יותר משבעה פעמים תענית משבת לשבת:

אמר שהכח שהיה לדוד המלך ע"ה לומר שמונה פעמים אבשלום בני בני, ועל ידי זה העלה אותו משבעה מדורי גיהנם והכניסו לגן עדן כמו שאמרו חז"ל (סוטה) זה הכח יש לו (לרבי נחמן) גם כן שהוא יכול זאת גם כן להעלות בדיבורו בעלמא את האדם מכל השבעה מדורי גיהנם ולהכניסו בגן עדן.

אמר: "האש שלי תוקד עד שיבוא משיח."

אמר: "אני אין לי מה לעשות בזה העולם כלל.. רק באתי להעולם לקרב נפשות ישראל להשי"ת."

אמר: "אני נהר המטהר מכל הכתמים.. לעתיד יהיה כל העולם אנשי חסידי ברסלב."

אמר: "אני יכול עכשיו לומר כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום רק שאין לי החוץ. וחצי דבר איני רוצה לומר" (ועיין ברכות נח) .

אמר: כמה צלם אלוהים היו מונחים מרפש שאני הוצאתים מהרפש והטיט שהיו שם ועל ידי נתקרבו אליו יתברך בהתקרבות כזה שאין להם להתביש מצדיקים גדולים.

אמר: "העולם לא טעמו אותי כלום עדיין. אילו היו שומעים רק תורה אחת שאני אומר עם הניגון והריקוד שלה, היו כל העולם כולו מתבטלין בכלות הנפש.. אפילו חיות ועשבים וכל מה שיש בעולם מגודל עוצם התענוג המופלא והמופלג מאד מאד."

אמר שיודע כל הצדיקים שהיו מאדם הראשון עד עכשו מאיזה מקום היו ומאיזה מקום הם אומרים תורה ובאיזה מקום נשארו בעת הסתלקותם.

אמר אם היה הבעש"ט שומע תורתו היה גם כן חידוש גם אז.

אמר: "אפילו אם היה הבעש"ט והאריז"ל וכו' בעולם לא היה יכול להשתוות עמי."

אליעד כהן
מנהל הפורום

ואני אוסיף, שכל השבחים ששיבחו אחרים את רבי נחמן מברסלב וכל השבחים שרבי נחמן מברסלב שיבח את עצמו וכפי מה שאנחנו מבינים אותם דרך השכל שלנו, זה הכל רק כחוכא ואיתלולא לגבי מעלת רבי נחמן מברסלב.
 
כמובא על יוסף שפרעה אמר לו, הנמצא בכל מצרים איש חכם כמוך, שכדי להכיר את מעלת החכם, לשם כך צריך להיות כמוהו או גדול ממנו.
 
וכל החכמים ששיבחו את רבי נחמן מברסלב, שיבחו אותו רק לפי ההשגה שלהם את גדולת רבי נחמן מברסלב במדמה שלהם בלבד.
 
אך גדולת רבי נחמן מברסלב היא עניין אחר לגמרי.
 
*
 
ואם למישהו יש דרך להשיג ולהביא את ההשמטות של החיי מוהרן לכאן, הרי זה מבורך.
תלמיד
מתקדם

אין מילים, מה נגיד ומה נאמר, לרבינו דומיה ותהילה,
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי תלמיד

אין מילים, מה נגיד ומה נאמר, לרבינו דומיה ותהילה,
 
נכון, אבל כל אחד ממש יכול לזכות לכך, בתנאי אחד בלבד ! "אם הוא רק ירצה"
 
ומי שלא זוכה לכך, הרי שהוא לא רוצה ...
 
וכפי שאמרתי יותר מפעם אחת, עובדה, שלמרות כל העצות של רבי נחמן מברסלב, אף אחד לא זכה עדיין להיות כמוהו ממש.
 
דהיינו העצות לבד לא מספיקות, צריך משהו נוסף ...
תלמיד
מתקדם

מה זה המשהו הנוסף?

אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי תלמיד

מה זה המשהו הנוסף?

 
חחחח ... תחשוב לבד. הרי כל דבר שאני יגיד, יש רק 2 אפשרויות.
 
או שהוא כבר כתוב ברבי נחמן מברסלב, ואז ממילא לא חידשתי כלום.
 
או שהוא לא כתוב ברבי נחמן מברסלב, ואז זה אומר שרבי נחמן מברסלב רצה להסתיר אותו, אז למה שאני אגלה אותו ...
 
אמר רבי נחמן מברסלב שהוא יכול להחזיר את כל העולם בתשובה, ושהוא יכול בין רגע לגרום לאדם לביטול הבחירה והישות שלו, ושהוא יכול להביא את המשיח וכולי, אבל, הוא לא עושה את זה בשביל שתהיה בחירה חופשית.
 
ז"א על האדם להבין שיש משהו נוסף שלא כתוב בספרי רבי נחמן מברסלב, אבל צריך לגלות אותו לבד.
 
אם הוא יהיה גלוי, הרי שכבר לא תהיה בחירה.
 
ולכן על האדם לנסות להתבונן בעין האמת, כיצד זה יתכן שעם כל העצות של רבי נחמן מברסלב, עדיין אף אחד לא זוכה להיות בדרגת רבי נחמן מברסלב עצמו וכולי.
 
ורבי נחמן מברסלב אמר לרבי אהרון וכולי, אני יכול לעשות ממכם צדיקים כמוני ממש, אם רק תרצו.
 
ולכאורה, וכי הם לא רצו ? וכי רבי נתן לא רצה ?
 
אלא שיש כאן איזה עניין שעל האדם לגלות אותו בעצמו ...
חידוש
מתקדם

נכון רבי נתן רצה וכולם רצו . והסוד הוא הכי פשוט .
אם אין אני לי !! מי,  לי.  רק אם תבטל את האני שלך לגמרי וזוהי הרי בחירתך החופשית כי להכנס לארץ ישראל זה בחינת ארץ אוכלת יושביה.  שנאכל מהותו ונהפך למהות הצדיק.
ולכן אמר  " תכליתו של האדם בזה העולם ( ר"ת השבת. ס"ת הלום ) עמוק מי ימצאנו..
וידוע כי בית המקדש נקרא בית הבחירה. כי שם היו זובחים את המדמה.
ומשיח תלוי בקרבת הצדיקים  כ"ש  רשב"י   " וברזא דקורבנא כד סליק "  כי צריך שיעבור עליו מה שעובר על הקורבן.
דם .שיוציא הדם ( ממון ).בזיונות (שחיטה ).יסורים (מלח ).
ויבז עשו את הבכורה " כי אמר הענין שלי הוא בזיון אבל בכבוד גדול. (דלוג ).
כ, כב, כבו,כבוד. =102=אמונה. =קב.   + י = יבק.  לענין הקבצנים שצריכים לעמוד בצומת...
וכבר רמז לנו שהנשיאים לא היו חיבים להיכנס לארץ ישראל כי דרגתם היה יותר גבוה (כביכול ).כי ישראל דרגתה אמונה. אבל כל הרבנים צריכים ללבוש שורט וללכת לים ולהודות סליחה אנחנו לא יודעים כלום . טעינו והיתעינו אחרים. גלו לנו מה אתם יודעים
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי יהורם

נכון רבי נתן רצה וכולם רצו . והסוד הוא הכי פשוט .
אם אין אני לי !! מי,  לי.  רק אם תבטל את האני שלך לגמרי וזוהי הרי בחירתך החופשית כי להכנס לארץ ישראל זה בחינת ארץ אוכלת יושביה.  שנאכל מהותו ונהפך למהות הצדיק.
 
ועדיין השאלה הנשאלת היא, מאחר שיש את כל העצות של רבי נחמן מברסלב ... וכולם "רוצים" ... אז מדוע אף אחד לא הגיע לדרגת רבי נחמן מברסלב עצמו.
 
דבר נוסף ואני אדגיש אותו אין אפשרות לבטל את האני שלך לגמרי !!!
 
כאשר האדם מבטל את האני שלו, הרי שזה עצמו דבר שנובע מהאני שלו שמבטל את עצמו.
 
וממילא אי אפשר לבטל את האני של עצמך ...
 
אלא אם כן ... על ידי דבר אחד ש ...
 
אבל בעקרון, שום בן אדם בעולם לא יכול לבטל את האני של עצמו, כי הרי האני עצמו אחראי לביטול של עצמו, דהיינו הוא לא מבוטל.
 
ואם הוא מבוטל, הוא מבוטל רק בפועל אך לא בכוח. דהיינו אם יש לאדם בחירה האם לבטל את האני של עצמו, הרי שהוא עדיין לא ביטל אותו.
נחמן מאומן סבא!!
מתקדם

יהורם ממש אהבתי!
אליעד אל תעלב אבל תרשום "לדעתי" לפני
חידוש
מתקדם

אני מכירה שניים שזכו 1. סבא ישראל שאמר אני נ נח נחמ נחמן מאומן 2. אני זכיתי והמלך בעצמו אמר לי .
בני , אתה אני...היום ילדתיך.
והבחירה היא חופשית...
אני בטח יכולה לצחוק אז אני צוחקת ..וגם בוכה כי אנשים ממשיכים לאחוז בחוכמות שלהם ולא רוצים להיתבטל אל המלך..
 הגב עמוד  1 2 >


נושאים נוספים מ:פורום ברסלב ... - כל הנושאים


מעבר לפורום

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.63 Copyright ©2001-2009

בחסות אליעד כהן מאמן אימון אישי + מחבר ספרים מומלצים לקריאה + מרצה הרצאות לצפייה + מאמרים לקריאה ועוד.
לפרסום מאמרים בחינם באתר ידע הדרך שלך להצליח לחץ כאן ... בהצלחה!
התאריך כרגע הוא 28_11_2023 השעה 12:31:44