ברסלב להצליח בכח המחשבה - דף הבית
חיפוש בספרי ברסלב
 

מעלת הצדיק רבי נחמן וכל צדיקי הדורות !!!


 הגב
מחבר
יעקב חיים
מתקדם

נושא: מעלת הצדיק רבי נחמן וכל צדיקי הדורות !!!
זה מעלת הצדיק רבי נחמן וכל צדיקי הדורות !!!

רבי יצחק ברעייטר הי"ד מתלמידי רבינו שנספה בשואה !
_____________________________________
"עמוד הצדיק" מתוך הספר "שארית יצחק"
א.נשמת משיח קדמה להעולם,והוא שורש נפשות ישראל ,וכל הבריאה כולה ,בסוד כל העולם לא נברא אלא
בשביל לצוות לזה וצדיק יסוד עולם.
ב.עמו נתייעץ הב"ה בבריאת עולמו כמו שכתוב את מי נועץ ויבינהו וילמדנהו באורח משפט.
ג.הוא ערב להקב"ה שיתקן העולם.
ד.כל העבודות של כל העולם ,כל הגלגולים והברורים והנסיונות,והתגלות האמונה על ידי ,כמו שכתוב 'בכל ביתי
נאמן הוא'.
ה.אליו נתן הקב"ה הממשלה והמלכות ע"ד צדיק מושל ביראת אלוקים.
ו.הוא הבית דין שלמעלה.
ז.הוא התגלות יד ה',היינו ההשגחה פרטיית בין ברוחני בין בגשמי הוא מגלה.
ח.הוא ההתגלות של התפילה.כמו שכתוב 'ואני תפילה'.
ט.הוא המרכבה לשכינה אמר המעתיק.בראשית יז',כב מעל אברהם - רש"י - למדנו שהצדיקים מרכבתו של מקום.
י.הוא הקדושה.
יא.הוא החיות של כל העולם.
יב.על ידו עולים כל העבודות לשמים.
יג.על ידו כל התעוררות לתשובה.
יד.על ידי ההתקרבות לצדיק אמת,היינו ע"י הידיעות הנ"ל,וע"י ההליכה בעצותיו הקדושות,נמשך על האדם מעין נצוצי
אור של קדושת הצדיק.כל אחד כפי בחינתו,היינו אף אם האדם רחוק מאוד מהקדושה,ע"י שהוא נתקרב אל צדיק
אמת נשפע עליו על כל פנים שידע ויראה היטב איך הוא רחוק מהאמת והצדק,ומדרכי המשפט הנכון,ואיך הוא מונח
ממש בההיפוך,כדי שישתוקק להאמת,ויתפלל על זה,בלי שום יאוש ועצבות,כי אם ידע אשר גם אותו קורא ה'
יתברך,וכי יקר הוא בעיני ה' יתברך,וכן למעלה למעלה,כל אחד כפי בחינתו,וכפי התקרבותו להצדיק האמת וכה
להמשיך עליו קדושת הצדיק ביותר לילך באורחותיו ולידע כי הכל ביד ה' ולהתפלל על זה תמיד.אמן.
טו.חלקי נשמת הצדיק בכל הנבראים ובפרט בעם ה' וביותר בכל הצדיקים האמיתיים.
טז.התחדשות דרך האמת היתה חמש פעמים בעולם ואלו הן:
משה רבינו
רבי שמעון בר יוחאי
רבי יצחק לוריא - האר"י הקדוש
רבי ישראל בעל שם טוב
ורבי נחמן מברסלב - הנחל נובע מקור חכמה
וממנו עד משיח לא יהיו חדשות.
יז.בכל מקום שנזכר צדיק בליקוטי מוהר"ן הכל על הצדיק הנ"ל.

יח.ביותר היה התגלות ענין של תפילה נשמת משיח בדוד המלך.
יט.אין להאדם להשתדל להעשות זה הצדיק!
ואין לו לחשוב כי כל מי שרוצה ליטול את הכתר הזה נוטל,כי זהו ענין של מפורסם של שקר,שהובא בליקוטי מוהר"ן.כי
אם כל אחד צריך לקבל מזה הצדיק הנתגלה בכמה דורות,שזהו ענין של התנוצצות משיח,וההכנה לגאולה,וכל אחד
צריך לידע מזה הצדיק,כי אם לא ידע ממנו בזה הגלגול, יצטרך להתגלגל עד שידע,אמר המעתיק.
(ליקוטי הלכות חוש"מ ח"א הלכות שלוחין הלכה ה' אות מ' שהכוונה על מי שחולק על הצדיק).ועל זה אנו ממתינים
כל כך על הגאולה ועל התמורה,ועל זה כוונו חז"ל - עשה לך רב וקנה לך חבר,שיחדיו תקבלו מזה הרב,וגם כל
האומר דבר בשם אומרו מקרב גאולה לעולם,היינו שידע ממי נמשכו כל הדברים,שורש התורה,עי"ז מקרב הגאולה
וגאולת נפשו.
כ.לידע כי חידוש כמו הנ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה עוד לא היה בעולם כי הוא הכין כלים למשיח צדקנו והמשיח ילחום
בהם לתקן העולם ,אמן כן יהי רצון.
חידוש
מתקדם

מתוק מדבש בתיקון קטן,
רבינו אמר המשיח יהיה מהתלמידים שלי .{ תלמידי היקר }
משיח= שם-חי= אני נ נח נחמ נחמן מאומן=18 אותיות.
הוא ישראל = שיר, אל.
לפעמים השם יתברך יורד לעולם ואנחנו במקום שנישתגע אז נהיים משוגעים עוד יותר וחבל.
משיח זה לא כל כך רציני תאמין לי ..אני משיח
אנחנו מחכים למלך המשיח . כשיגמרו כבר כל הניצוצות של המשיח שהיו פה מבריאת העולם ולא קיבלו אותנו......ראה יוסף ראה רשבי ראה הארי ראה בע"שט ראה רבי נתן את כולם רצו להרוג...
משיח יהיה השדכן שיחבר בין הבריאה למלך שיחבר אתכם לרבינו ותבינו מי זה המלך האמת
אליעד כהן
מנהל הפורום

אני מצטרף לרעיון שכאשר יבוא המשיח, אנשים יגלו שהוא חסר משמעות.
 
היינו כי אנשים תולים הרבה תקוות במשיח, ולא מבינים שבסופו של דבר העבודה היא אישית של עצמם מול עצמם.
 
המשיח יגלה לאנשים את השכל של רבי נחמן מברסלב. וגם עצות נוספות.
 
אבל את העבודה צריך האדם לעשות לבד עם עצמו.
חידוש
מתקדם

בכל אחד מישראל יש ניצוץ של משיח וצריך לזכות שיהיה כולו מאבנים טובות ,,
אלא שלא מצליחים בפעם אחת זוכים בסוד הגילגול לבנות כל פעם קומה אחת ,
יפה אמרת , אמר רבינו לעתיד תלמידי חכמים יקראו איש לרעהו , בשם משה..
ואז יתבטל האכזריות שנובע מחוסר הדעת. "ולא יריעו עוד בכל הר קדשי "
 
ואם אפשר להעיר הערה בקשר למאמר שקראתי מדברך , הרי שיש תיקון בקריאת הניקוד שהוא חשוב מאוד.
יהוה איש מלחמה..{ מ. בקמץ,,ח,,בסגול }   בחינת  מל- חמה,  כי הוא אינו כועס כלל. לכן , ומלתי את ערלת לבבכם זה הכעס.." והכי הוא ודאי דכל מאן דכעיס כאילו אוקיד נורא דגיהנם " { תיקוני הזוהר 48 }
ואמר לו אני תמיד אהיה בשמחה אך אם תשמח אהיה בשמחה יתירה "
תלמיד
מתקדם

כן ירבו כמותכם ,ותפוץ חכמתכם ובינתכם ,בעם ישראל הקדוש, עד כי יכירו וידעו כלם כי להשם המלוכה, ומלכותו מלכות עולמים ,והוא לבדו מחיה ומהווה את כל הבריאה כולה , וניתעורר משנתנו הארוכה לדעת כי מלא כל הארץ כבודו , גם בחלל הפנוי כביכול ממנו ,חיזקו ואימצו בעבודתכם הניפלאה  והכבירה להחזיר את בת המלך שנאבדה ,להעלות את השושנה לראש הכסא ,לחבר את השכינה עם מקורה באהבה , אהבה בתענוגים , אהבה שלא תלויה בדבר , המשיכו לשיר את שיר נשמתכם עד כי לא יוכל המלך להיתאפק מלחבק את בנו יקירו , מה תעירו ומה תעוררו את האהבה עד שתחפץ ,
חידוש
מתקדם

כתיב-המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית.
כתיב-מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד.
כתיב-אש התמיד תוקד על המזבח לעולם לא תכבה.
כתיב בקשו פניו תמיד.
נראה לי כי תמיד=דת --מי . והפנים של מי. הכונה של הלב.  למד-בית. הינו הפנים של לב=מי. וכן של -דת הפנים נותן. דלת-תיו.=לי.
ויוצא תמיד=לי לב.
איך נראית שמחה דקדושה ? כי סבא אמר שמחה זה רק אמת זך. ורבינו גילה במעשה מ-7-קבצנים ."ענה ואמר אספר לכם איך היו שמחים "
איך אתם רואים את השמחה ? כי הרי כתיב -כי בשמחה תצאו.
לי התחדש בפורים הזה כי . מגילה נקראת ביא+יב+יג+יד=50 ואז יצאו בני ישראל ממצרים. ע"י השמחה.
 הגב


נושאים נוספים מ:פורום ברסלב ... - כל הנושאים


מעבר לפורום

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.63 Copyright ©2001-2009

בחסות אליעד כהן מאמן אימון אישי + מחבר ספרים מומלצים לקריאה + מרצה הרצאות לצפייה + מאמרים לקריאה ועוד.
לפרסום מאמרים בחינם באתר ידע הדרך שלך להצליח לחץ כאן ... בהצלחה!
התאריך כרגע הוא 11_12_2023 השעה 01:19:11