ברסלב להצליח בכח המחשבה - דף הבית
חיפוש בספרי ברסלב
 

אמונה בתורת ברסלב


 הגב עמוד  1 2 3 4 >
מחבר
יצחק חי
מתקדם

נושא: אמונה בתורת ברסלב

ישו, הוא אמונה ששינתה את אמונת ישראל, וכל מאמיני ישו, מאמינים שישראל אינם הולכים בדרך הטובה, ולכן משתדלים כל מאמיני ישו להעביר את עם ישראל לאמונת ישו. מן ההתחלה של ישו עד הדור הזה שינתה לגמרי  ישו את אמונתם ונתקו אותם מדת ישראל לאמונה חדשה.

מי שיבא ויאמר, ישו וכל מי שמאמין בו, הרי הם אוחזים בדת ישראל, וכל מה שהם רוצים הוא רק שישראל יאחזו בדת ישראל,  אף אם יסביר זאת במליון הסברים ידעו הכל שזה שקר, כיון שלמעשה מאמיני ישו בכל הדורות נתקו את עם ישראל מאמונתם, ועשו מבני ישראל שיהיו כמו כל הגוים וכל העמים.

ומה אם ישו וכל מי שמאמין בישו יסביר, יהודי אינו יהודי מה שכל אחד אומר שהוא יהודי, לא ולא, יהודי זה פירוש גוי ומי שמאמין בישו, ולכן מה שכתוב בתנ"ך אודות ישראל, אין הכוונה על ישראל של היום, רק הכוונה על גוי. יצחקו ממנו ויאמרו שהוא אומר שקר.

ואם יסביר האדם דבר הזה, אזי ידעו הכל שהוא בוגד בדת ישראל והוא אוחז  בדת ישו.

*

נאצי,  הוא מפלגה  של היטלער, הם  שנאו את עם ישראל, ולמעשה השמידו את מליוני יהודים, וגרשו את רוב רובם של יהודים מארץ אייראפא.

מי שבא ויאמר, הנאצים או היטלער, הם אוהבי ישראל,  וכל מה שעשו היו מכח שאהבו את עם ישראל, אף אם יסביר זאת במליון הסברים, ידעו הכל שזה שקר, כיון שלמעשה הנאצים השמידו את עם ישראל.

ומה אם היטלער יסביר שרציחה לרצוח את עם ישראל זה פירושו להחיות את עם ישראל, וכל מי שהורג יהודי הרי זה  מחיה יהודי, יצחקו ממנו ויאמרו שהוא אומר שקר.

ואם יסביר האדם  דבר הזה, אזי  ידעו הכל שהוא בוגד בעם ישראל והוא אוחז  במפלגה הנאצי.

*

הציונת פירושו לעשות את עם ישראל ככל הגוים בית ישראל, שיהיה להם חיל וצבא הגנה, שיהיה לשון לשון מיוחד, ושיהיה להם ארץ השייכת להם שיקראו "מדינה של היהודים".

הציונות כופרת במה שאמר הקב"ה וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחוויתם להם וחרה אף ה' בכם וכו' ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר ה' אלהיכם נותן לכם.

הציונת כופרת בדברי רבינו ז"ל בליקוטי מוהר"ן ח"א סי' י"א לא תאמר שבשביל זה לא מטי לארעא דאין יכולין להגיע ולשוב לארץ ישראל משום דנפישי מיא מחמת שהעכו"ם הם רבים בחינת רבים הגוים האלה שהם בחינת מים רבים אלא משום שהם רודפים אחר הכבוד עיי"ש.

הציונת כופרת  במה שאמר רבינו ז"ל בליקו"מ ח"א סי' כ' בזכות התורה שממשיכים זוכין לארץ ישראל, כמ"ש ויתן להם ארצות גוים וכו' בעבור ישמרו חקים ותורות וכו'.

הציונת כופרת במה שאמר רבינו ז"ל בליקו"מ ח"א סי' קכ"ט שאם אין רצונו לעבודת את ה' [היינו לקיים תורה ומצות] אינו מתעכל ואינו מהתפך לניזון ק הגוף מקיא אותו וכו' והוא בחי' הכ' בארץ ישראל כאשר קאה את הגוים וכו'.

תכלית כוונת הרצל וכל הכנופיה שלו הוא לשנות את עם ישראל ממה שהיו, עם ישראל ישבו בגלות בין הגוים שני אלפים שנה, הם ממתינים שהקב"ה יבוא לגאול אותם מן הגלות, להרוג את כל הגוים והיה ה' למלך על כל הארץ והאלילים כליל יחלוף. ואיך יהיה זה ? ואימתי יהיה זה  ? לא אדע אנו צריכין להאמין ככתוב ברמב"ם הל' יסודי התורה והל' מלכים. והנה בא הרצל ואמר אין צריכין לשמור את התורה, אין עם ישראל אומה על ידי התורה שלהם, אין עם ישראל אומה על ידי שמירת המצות, עם ישראל הם אומה ככל הגוים על ידי שיהיה להם מדינה, על  ידי שיהיה להם חיל וצבא, על  ידי שיהיה להם לשון מיוחד הנקרא "עברית".

הציונות עשתה את פעולתה והעבירו על הדת אלפי אלפים ישראל, הציונת והמדינה הטמאה של הציונים העבירו על הדת אלפי אלפים יהודים, עד שכולם  אינם מאמינים בה', כולם אינם שומרים את התורה, כל כולו של כוונת הציונות הוא להעביר את עם ישראל מן דת התורה.

מי שבא ויאמר, הציונים, הם אוהבי דת ישראל, וכל מה שעשו היו מכח שאהבו את עם ישראל, רוצים שכל עם ישראל ישמרו את התורה את המצות, אף אם יסביר זאת במליון הסברים, ידעו הכל שזה שקר, כיון שלמעשה הציונות העבירו על הדת את עם ישראל.

ומה אם הערצל ונורדו ובן גריון ומנחם בעגיל יסבירו שעל ידי שעוברים על דת ישראל על ידי זה מחיים את עם ישראל, על ידי זה מקיימים את התורה, כל מי שעובר על דת ישראל הרי הוא יהודי בשלימות, יצחקו ממנו ויאמרו שהוא אומר שקר.

ואם יסביר האדם דבר הזה, אזי  ידעו הכל שהוא בוגד בעם ישראל והוא אוחז במפלגה הציונות.

*

כאמאס שונא את עם ישראל, ולמעשה הרגו וטבחו והשמידו הרבה מעם ישראל, כאמאס  מוכן להרוג מליוני יהודים, כאמאס מוכן לבטל כליל את מדינת ישראל.

מי  שבא ויאמר כאמאס אוהב את עם ישראל, כאמאס רוצה במדינת ישראל, כאמאס עושה כל מה שהם יכולים לקיים את המדינה, אף אם יסביר זאת במליון הסברים, יצחקו ממנו ויאמרו שהוא אומר שקר.

ואם יסביר האדם  דבר הזה, אזי  ידעו הכל שהוא בוגד במדינת ישראל והוא מאנשי  כאמאס

*

כן הדבר בתורת ברסלב.

“אמונה”, מלה זו כתוב בליקוטי מוהר”ן הרבה הרבה פעמים. “אמונה” מלה זו מתפרשת בתורת רבינו ז”ל הרבה וכ’ מפורש בליקו”מ (ח”א סי’ ס”ב) אמונה זה במה שאין השכל מבין. “אמונה” זה יסוד הכל כמ”ש בליקו”מ ח”ב סי’ ה’. ובשיחות הר”ן כ’ שרבינו ז”ל אמר, אצל העולם אמונה זה דבר קטן, ואצלי הוא דבר גדול.

ילאה הקולמוס לציין המקומות שבהם מדבר רבינו ז”ל אודות אמונה.

מי שבא ויאמר תורת ברסלב זהו אינה קשור עם אמונה, אמונה זה שגעון, אמונה זה מחלה, אף אם יסביר זאת במליון הסברים, ידעו הכל שזה שקר, כיון שלמעשה  אמונה עם תורת רביז”ל מקושרת זה עם זה ואי אפשר להפרידם.

ומה אם אחד יסביר שאמונה פירושו  שכל, אמונה פירושו לדעת ולא להאמין, יצחקו ממנו ויאמרו שהוא שקרן.

ואם יסביר האדם  דבר הזה, אזי  ידעו הכל שהוא בוגד בתורת ברסלב, והוא מהמתנגדים על תורת ברסלב, ואין לו  רשות לדבר בשם “ברסלב”, כיון שכל דבריו הם הפוך ברסלב.

לאדם הזה יש רשות לדבר בשם ברסלב, כמו שלכל מאמיני ישו יש להם רשות לדבר באמונת ישראל, כמו שלהיטלער יש לו רשות לרצוח את עם ישראל, כמו שלכאמאס יש להשמיד את בני המדינה.

הדברים הם כה פשוטים.

אליעד כהן
מנהל הפורום

האמת היא אחת, והיא לא תשתנה. וגם אם תהפוך את העולם, האמת לא תשנה.
 
האמונה שלכם היא מחלת נפש. ואם רבי נחמן מברסלב חשב כמותך, אז הוא חולה נפש כמוך ואין לי שום שייכות איתו.
 
אבל אני בא לחדש לך, שלרבי נחמן מברסלב אין שום שייכות איתך, כי הוא איש אמת, ואמונה אתקריאת כד אתחבר בה אמת, ובלי אמת הוא אמונת שקר. ואמת הוא השגת מחוייב המציאות, השגת השכל של הבורא.
 
ואצל המשוגעים הוא נקרא אמונה, כי בשכל המשוגע שלהם, הם חושבים שזו אמונה של שקר.
 
תתרכז, רבי נחמן מברסלב קורא לשכל הזה אמונה, משום שהוא נגד השכל המשוגע של המשוגעים, לכן נקרא אמונה. אך באמת הוא שכל נקי וכולי.
יצחק חי
מתקדם

בדבריך תרצת וביארת כל דבריי והם בטלים ומבוטלים. כיון שאני אמרתי דברים של טעם ואתה מקלל וקורא אותי משוגע, ואתה אומר שכל מי שיש לו אמונה זה משוגע, ואמונה זה שכל נקי וכו' וכו'.

משוגע נשאר משוגע, וככתוב אם תכתוש את האויל במכתשת וכו'.
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי יצחק חי

בדבריך תרצת וביארת כל דבריי והם בטלים ומבוטלים. כיון שאני אמרתי דברים של טעם ואתה מקלל וקורא אותי משוגע, ואתה אומר שכל מי שיש לו אמונה זה משוגע, ואמונה זה שכל נקי וכו' וכו'.

משוגע נשאר משוגע, וככתוב אם תכתוש את האויל במכתשת וכו'.
 
שלמה המלך שלך, גם הוא היה משוגע. והוא אמר שאם תכתוש את האויל במכתש, לא תסור מעליו איוולתו. כמו החרדים והיהודים הדתיים, שכבר 3000 שנה כותשים אותם במכתש, ועדיין לא סרה איוולתם, והם עדיין מחכים למשיח וחושבים שהם העם הנבחר וכולי ...
 
אך לאלוהים האמיתי יש מכתש חזק כ"כ, שהוא יכתוש אותם בכתישה כזו, עד שיחזרו בתשובה שלמה, ויכפרו בשטן ויכירו את אלוהים האמיתי, שברא את אלוהים היהודי ... שהוא השטן.
 
ואם תסתכל על השכל שיש בדברי, אז תחסוך מעצמך את הכתישה, ותגיע מהר יותר לחיים טובים באמת.
חידוש
מתקדם

אליעד קצת רילקסינג---השם יתברך לא יכתוש את החרדים כי לא כותשים דבר שלא קים..
תנסו לחיך ולהבין שהשם יתברך מצרף מחשבה טובה למעשה..
וכיון שאנו כאן בעולם המחשבה בכלל ומי שזכה לראיה הרי שיכול לזהות המדמה המטיל ברחובות וצועק אני המלך.
אבל הכי הוא ודאי כי לא ילך בר הדעת וילחם בחלום הבלהות (ראה תורה סא.תנינא)..אלא יותר ישאף להפוך עצמו למחשבה טובה כדי שיעלה לעולם העשיה ויתהוה ממנו תחילה של הויה..
אם רמז לנו רבינו (והמבין יבין)..תורה קיט תנינא.."ואמר שאין בנמצא עולם הזה כלל"...אז אולי יעמוד המתהלל וינסה להתחיל לנסות להבין את גדולת רבינו וינסה לקיים את היותו מחויב המציאות או לאו..
ואולי כשיפקחו עיניו יראה כי גילה רבינו כבר בי שני אחוז יודעים את האמת..ב-ראשית..
וליודעי אמת לאמיתו ידוע כי שני אחוז הם שנים אוחזים בטלית...צדיק עליון וצדיק תחתון..
"מקצה הארץ אליך אקרא"
ואולי יבין כי סרט פשוט כמו המטריקס כאשר גילה מורפיוס(סם הרגעה) לניו (חדש). כי הוא לבד בעולם והריהו חולם בדעתו כי שש מליארד יצורים בעולמו כאשר "חלום חלמתי ופותר אין אותו" יבין כמה זעקות עליו לזעוק כדי שיקיץ מחלומו או אולי ילמוד לשלוט בחלומו וישתנה מציאותו כפי רצונו...
לפחות יעמוד משתומם נוכח גדולת ספורי מעשיות (ונרדם המלך על הספר וחלם לו כי יוצאים גוזמאות של אנשים)
ויקיר ויכבד ויהלל את אשר פתח לנו את כח החשיבה כי בשביל אשר פתח לנו אנו צועדים..ובהשגות אשר השיג לנו אנו משיגים..נחל נובע מקור חכמה ואמונה ישתבח שמו לעד בחיל ודומיה רבינו אור האין סוף נחמן בן פייגא ושמחה..
ומי שעדיין לא החיל דומם סימן פשוט הוא כי עדיין לא טעם תורת אמת מה היא ועדיין מתהלך בחיתוליו (וגם אותו הצדיק יאהב) וימתין לו עד כי ישוב כי יש לו את כל הזמן שבעולם..
ולואי שנזכה לאחות חברים ונשאל שאלות איש את רעהו ונכבד איש את השגות רעהו כי זה האתר יכול לתרום הרבה.
כי גם ה"חכם" הקטן באותה מדינה היהחכם גדול במדינה אחרת..ומורגש כי אם חבר נרשם לזה האתר דעת כבר יש בקדקדו רק "שבת אחים גם יחד" זה עוד סוג של שבת--תודה לכבודכם
אליעד כהן
מנהל הפורום

לחידוש מחודש: אלוהים יכתוש את החרדים, כי החרדיות שלהם היא הכתישה שלהם, והכל מצד המקבל בלבד.
חידוש
מתקדם

והוא כל ההבדל בין אדם דקדושה לאדם דקליפה--"תחת אשר לא עבדת את יהוה אלהיך בשמחה ובטוב לבב"
אם הייתה בקיא בקומת אדם הרי שתבין כי החרדים הם קומת האיברים שבגוף אשר לא שיך שהלב יחסיר פעימה או שהכליות יתעצלו לסנן את המים מהשתן, או שהיד תתעצל להביא לך את הכוס קפה לפה כי אני לא חיבת ..
המלך חיב לעבור בכל הקומות ובכל התורה בכל קומת האיברים..בין אם זה דומם(שלד-עצמות).בין צומח(שרירים)
בין אם זה חי(מח).בין מדבר (דעת)..וצריך לקיים כל הקומה בשמחה ולכבד כל מצוה בשלמותה ולא לקצץ בנטיעות.
ואף אם כבר באחד מגלגוליך כבר היית חרדי והשלמת תיקון קומה זו-האר הקרובים אליך שיקימו קומתם מתוך שמחה ולא מתוך פחד ושנאה לאלה שאינם כמותם. כי היא שלמות הבורא להאיר עבודתו בכל הקומות .
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי eliad

לחידוש מחודש: אלוהים יכתוש את החרדים, כי החרדיות שלהם היא הכתישה שלהם, והכל מצד המקבל בלבד.
לחידוש מחודש, תקרא את ההודעה הקודמת שלי שנית
הכל מצד המקבל בלבד. ומצד המקבל, הוא אכן כותש את היהודים בכלל ואת החרדים בפרט. הכל לפי הגאווה הסרוחה של העם הנבחר והשגעון של האמונה. יותר אמונה, יותר גאווה, יותר כתישה.
חידוש
מתקדם

הגאוה שבישראל היא מצד הענוה הפסולה , כי על מה ועל מי יתגאה החוט המשולש..ישראל קודשא בריך הוא ואוריתא חד הוא..
זה כמו אדם שמיתגאה על אצבעו שהוא מזיז אותה כרצונו.  שיך...??
אבל מהיכן כביכול נכנס בהם גאוה אלא מצד הגרים שמתגירים..כי מלאכים דא מאכלים (גם רוחני וגם גשמי)..
וע"י שניכללים בישראל עולים בדרגה ומיתגאים ואנו חשים בגאותם...
אבל יש בזה גם טוב , כי הם יודעים הזכות שזכו להיכלל בישראל ואילו אנו כבר שכחנו ואפילו לא מאמינים כמה זכינו.
אבל איזהוא חכם המדבר מהמקום..
לענין המחופשים אשר אתה קורא להם חרדים או ישראל גאותנים--איני יודע איזה קשר מצאת ביניהם לבן עם ישראל
וכי כל השם כיפה או שחתך לעצמו את הבולבול אתה חושב שהוא יהודי ?
אתה בבעיה רצינית כי אינך יכול להבין כי כאן עולם השקר והאדם רואה לחוץ והשם רואה ללבב..
אולי כואב אתה את אשר כאבתי פעם ,איך יעיזו השדים והשקרנים להתהולל ולהתחפש לעם ישראל ולהטעות את ישראל האמיתיים שלא מודעים כלל שהם העם הקדוש אשר מפוזר בהודו או סין מחפש את האמת בגלות..
כאשר על כסא המלך יושב השקר וכולם חושבים שהם יהודים....
אבל גם זה בחשבון ..ושתיזכה ויאיר לך גדולתו יתברך כי הבחירה היא חופשית ובאמת מאוד מאוד עמקו מחשבותיו.
והנה אתה כבר שונא את עם ישראל ומכנה אותם בשמות גנאי כשאולי מעולם לא פגשת ישראל אחד אמיתי אלא רק מדמה..אשר מחופשים לישראל....
אליעד כהן
מנהל הפורום

חידוש מחודש: תקרא את ההודעה שלי שנית, הכל מצד המקבל בלבד. מצד השורש הכל אחד!
 
וכשמוכיח את העדה, צריך להשתמש במטה עוזו. אבל בינו לבין קונו, יודע שהכל אחד.
 הגב עמוד  1 2 3 4 >


נושאים נוספים מ:פורום ברסלב ... - כל הנושאים


מעבר לפורום

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.63 Copyright ©2001-2009

בחסות אליעד כהן מאמן אימון אישי + מחבר ספרים מומלצים לקריאה + מרצה הרצאות לצפייה + מאמרים לקריאה ועוד.
לפרסום מאמרים בחינם באתר ידע הדרך שלך להצליח לחץ כאן ... בהצלחה!
התאריך כרגע הוא 28_11_2023 השעה 11:10:42