ברסלב להצליח בכח המחשבה - דף הבית
חיפוש בספרי ברסלב
 

שלימות. תיקון הברית. איך זוכים לשלימות התיקון?


 הגב
מחבר
עין האמת
מתקדם

נושא: שלימות. תיקון הברית. איך זוכים לשלימות התיקון?
שלום וברכה.

שאלתי היא, על-פי דעתו של רבי נחמן מברסלב,

מהו ״פגם הברית״?

ואיך זוכים לתקונו בשורשו , בשלימות שאין שלימות אחריו?

ובכלל. איך זוכים לשלימות? 
אליעד כהן
מנהל הפורום

כל הפגמים בשורשם הם אחד - ומהו הפגם השורשי? פגם הדעת - שמבדיל בין טוב לרע ולא יודע שהכל אחד ...

ואיך לתקן? על ידי אמת, מתקן את הדעת - ועי"ז זוכה לשלמות וכולי
רוצה להיות ברסלבר
מתקדם

שלום וברכה !
אמנם שלימות תיקון הברית זה עי"ד אמת עיין ליקטי מוהר"ן קי"ב  צוהר תעשה לתיבה 


אבל בפשטות כוונת רבינו פגם הברית זה הפגם הידוע כמו שנאמר ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ושלמות מפגם הברית הוא שלמות במחשבה דיבור ומעשה
כמה שיותר נשמור מפגם זה התלוי בלב במחשבה בשמירת עינים כך זוכה לאמת לאור ה' יתברך
הבבא סאלי  הבטיח ליוצאי חלציו שאם ישמרו את עיניהם כל ברכותיהם התקיימו


אדם שזוכה לשמירת הברית בכל האופנים מכונה בשם קדוש כי בכל מקום בתורה שמוזכר ערוה מיד מוזכר קדושה כי כמה שמתנתקים מתאוה זו כך זוכים לשלמות לאמת לפרנסה טובה ברווח לקדושה ולכל טוב


וכן עיין באריכות בדברי רבינו בליקוטי מוהר"ן ל"ו כי כל אומה ואומה יש לה תאווה מיוחדת אבל תאות ניאוף זה כלליות שכל התאוות וכששוברים תאוה זו זוכים לכל.
 ואפשר בקלות לשבור את שאר התאוות אם שוברים תאוה זו לכן צריך לצעוק קולי קולות לפחות שבעים קולות כמו יולדת שוב ושוב לזכות להנצל מפגם הברית ועי"ד זה זוכים לכל טוב ה' יזכינו אמן

יצחק חי
מתקדם

לעניות דעתי פגם הברית לדעת רבינו ז"ל יתפרש.

הן במעשה ממש  מעשה זנות או מעשה עבירה רח"ל, שזהו פשוט שנקרא פגם הברית כמ"ש בליקו"מ ח"א סי' ל"ו כשמכניס בריתו בזונה  הנקראת מלכות הרשעה וכו'. וכן העובר על דברי תורה שעושה מה שאסור לעשות בעניני זיווג גם זה נקרא פגם הברית כמ"ש בליקו"מ ח"א סי' י"א אות ה'.

וכן בדיבור המדבר דיבורים של ניבול פה וכו'. וכן הבל פה של הרשע המדבר מטמא כמ"ש בליקו"מ ח"א סי' מ"ג עה"פ הן המה היו בדבר בלעם וכו' עיי"ש. ובכלל כל עניני דיבור מקושר לפגם וקדושת הברית כמבואר באריכות בליקו"מ ח"א סי' י"ט. והפוגם בברית אין יכול לדבר כמ"ש באריכות בליקו"מ ח"א סי' כ"ט שכל ענין הדיבור צריך להיות בדעת ואין יכולים לזכות לתיקון הדעת כ"א ע"י תיקון הכללי שהוא תיקון הברית ולכן ביומא דאסתלק רבי שמעון הוה אמר חד לחבריה אל תתן את פיך להחטיא את בשרך. וכן הפוגם בברית אי אפשר לו לאמור דיבורי תפלה כמ"ש באריכות בליקו"מ ח"א סי' ב' וסי' נ' ובכ"מ.

וכן במחשבה החושב במעשה עבירה שעליה אמרו ז"ל הרהורי עבירה קשים מעבירה, ורביז"ל מאריך מאד בפגם הרהורי עבירה והרהורי ניאוף כמ"ש בח"א סי' רמ"ב וסי' קי"ד עס האט א פנים מען מוז זיך פון הרהור זייער היטען וכ' שם מוהרנ"ת והבנתי בלשונו הקדוש ומתנועותיו הק' שאז נתגלה לו בהשגולתו הנוראות עוצם פגם ההרהור ח"ו שפוגם מאד מאד עיי"ש.

וכל זה הוא פגם הברית בפשטות. אמנם רואים במשנתו של רבינו ז"ל שענין פגם הברית נוגע גם בדקות. כי במעשה  יכולים לפגום בברית מי שנותן עצה לאיזה אדם ועצתו הוא היפוך עצת הצדיק הרי זה פגם הברית כי עצת רשעים הוא נישואין דקליפה כמ"ש בליקו"מ ח"א סי' ט'. וכן בליקו"מ ח"א סי' קל"ד שמי שאומר תורה ליחיד וכל שכן לרבים ואומר דבר שאין המקבל ראוי לקבל הרי זה בחי' ניאוף שמשליך טפי השכל באתר דלא אצטרך ונקרא לבטלה. וכן בח"ב סי' ח"י עיי"ש.

וכן פגם הברית בדיבור המדבר על הצדיק עושה כנפים להנחש ופוגם בברית, ורבינו ז"ל אומר בספר המדות המתנגדים על הצדיקים לרוב עם נואפים. ובמחשבה מבואר מדברי מוהרנ"ת שמי שחושב למעלה ממדריגתו וחושב אפילו ברוחניות ענינים שאין שייכים לו, הרי זה בחי' פגם הברית. ובליקוטי הלכות הל' יין נסך מבואר באריכות שהמגלה עצת הצדיקים וסתרי תורה למי שאין ראוי לקבל הרי זה פגם הברית.
אמנם העצות להנצל מפגם הברית מחשבה דיבור ומעשה קשה לפורטם מתורת רבינו ז"ל כי רבים המה, ואם תרצה לדעת תעיין בכל ספרי רבינו הק'.

אין עוד ספר בעולם המדבר כל כך מפגם הברית ומשמירת הברית כמו רבינו ז"ל ותלמידו מוהרנ"ת כיון שכל עיקר פגם הברית הוא פגם המוחין ורבינו ז"ל בא לתקן המח והמחשבה של האדם, שאם המחשבה והמח של האדם מתוקן הרי כל האדם מתוקן כיון שהמחשבה הוא עיקר האדם ומה שהאדם חושב זה כל האדם וזה כל המדות שלו כמ"ש באריכות בליקו"מ ח"א סי' כ"א וסוף סי' כ"ט.

אמנם שלימות תיקון הברית זה דבר קשה מאד, וילוד אשה שסביב עם תאוות עולם הזה קשה עליו להנצל מזה, אך רבינו ז"ל העיד על עצמו שהוא זכה לשלימות תיקון הברית עד שאצלו איש ואשה שוה אצלו ואין לו שום חילוק בין איש ואשה ומפני כן אינו מתיירא ממלאך (שבחי הר"ן) וכן אמר בשיחות הר"ן שיש צדיקים גדולים שזכו לזה בזקנותם להיות שומרי הברית בתכלית השלימות אך רבינו ז"ל זכה לזה בילדותו בעת תוקף התגברות היצר זכה להכניעו לגמרי והתפאר עצמו שהוא כמו "א ריינע ייכט" היינו שיש כמה פעמים שעובדים עור הבהמה אמנם נשאר אצלו ריח שאינו טוב, אך רבינו ז"ל יגע עצמו ועבד על עצמו עד שלא נשאר אצלו אפילו שום ריח רע. ולכן אשרינו מה טוב חלקינו שאנו זוכים להיות מקושרים אל האי צדיק וקדוש.

אמנם מבואר הרבה בליקו"מ וגם בספר ליקוטי הלכות ששורש תיקון פגם הברית ושורש שמירת הברית הוא להיות מקושר בקשר אמיץ וחזק עם רבינו ז"ל שהוא הוא הצדיק האמת, צדיק יסוד עולם, השומר ברית האמיתי. וע"י שנהיה מקושרים באמת אל רבינו ז"ל בוודאי נזכה לתיקון הברית בתכלית השלימות.

ומבואר בליקו"מ ח"א סי' קל"ה שיש ענין התקשרות אל הצדיק כל כך עד שיאהב את הצדיק יותר מן אהבת נשים, ולא ירצה שום פגם הברית, ולא יערב אצלו שום פגם הברית ח"ו, כי הוא יודע בבירור שעל ידי עבירה של פגם הברית יפרד מן הצדיק האמת, והוא אוהב את הצדיק יותר ממה שהוא אוהב מעשה זנות, וכמ"ש נפלאת אהבתך אלי יותר מאהבת נשים עיי"ש.
חידוש
מתקדם

חבל שזה כל כך פשוט...בראשית=ברית-אש.
בפתק הגאולה כתוב "ועליך אמרתי האש-שלי "
מי שחולק על העובדה שסבא ישראל הוא שלמות הבריאה. היסוד שמקשר אותנו לבורא הוא הפוגם בברית.
ראה סוד הברית--"ויקרא שמו בישראל"=1206=אור=ראו..
ראו כי אלהים נתן לכם את שבת" השורה ה-7 בפתק הגאולה. נ נח נחמ נחמן מאומן.
סוד הדבקות "ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם חיים כולכם היום "
פגם הברית בחינתו פגם השמחה שאין אנו שמחים מספיק ורגועים מספיק ולא מבינים כי גדול השם ולא יודעים כלום.
" כשתהיה בשמחה אז אהיה בשמחה יתרה מאוד "
אם יש לך שאלות אשמח לענות לך אך דע כי ע"י הכללות באמת בצדיקי אמת נמתק הכל בשרשו באמת ע"י הדעת.
ראה תורה צא.תנינא...
אין חטא בישראל אך לא מבינים את תנועת הנשמות בגופים הפועלים שמתחלפים בין קומת החיות והדגים והרמשים
והצמחים כי נראה חיצונים כמו אדם רגיל.....
אורח
אורח

שבוע טוב אך זוכים לשלימות תיקון הכללי ותיקון הנפש זה גם התיקון הכללי
 הגב


נושאים נוספים מ:פורום ברסלב ... - כל הנושאים


מעבר לפורום

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.63 Copyright ©2001-2009

בחסות אליעד כהן מאמן אימון אישי + מחבר ספרים מומלצים לקריאה + מרצה הרצאות לצפייה + מאמרים לקריאה ועוד.
לפרסום מאמרים בחינם באתר ידע הדרך שלך להצליח לחץ כאן ... בהצלחה!
התאריך כרגע הוא 28_11_2023 השעה 12:37:06